Tag

taxi den haag

Browsing

Een tekort aan chauffeurs en een wirwar aan contracten. Het zorgvervoer staat in sommige delen van het land muurvast. Beter en toegankelijker openbaar vervoer lijkt de heilige graal. Maar ook gemeenten kunnen meer doen om kwetsbare inwoners op weg te helpen.

KNV voorzitter Bertho Eckhardt werd samen met Lisette de Lijster de Raadt (voorzitter van de Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN) en Deborah Lauria (bestuurslid bij Zorgbelang Nederland) een geïnterviewd door Binnenlands Bestuur over de situatie in het zorgvervoer.

Over personeelstekorten, de verduurzaming van het vervoer, de versnippering in het vervoer, de toegenomen instroom en de hoge verwachtingen van reizigers.

Lees het artikel Busje komt zo.. of niet

De EU-ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken hebben het voorlopige akkoord van 8 februari 2024 tussen het voorzitterschap van de Raad en de onderhandelaars van het Europees Parlement over de ‘richtlijn platformwerk’ bevestigd. Eerder leek overeenstemming nog ver weg.

Dit EU-wetgevingsbesluit moet verbetering brengen in de arbeidsvoorwaarden en reglementeert het gebruik van algoritmen door digitale ­platforms.

Compromis

Het akkoord wijkt wel af van voorgaande versies die door de Commissie en Parlement waren opgesteld. Het belangrijkste onderdeel van het gesloten compromis gaat over een rechtsvermoeden dat moet helpen om de juiste arbeidsstatus te bepalen van personen die voor digitale platforms werken.

Ook zijn de eerder voorgestelde criteria op basis waarvan dan het rechtsvermoeden bepaald zou moeten worden, verdwenen. In plaats daarvan roept de richtlijn de lidstaten op om in hun rechtsstelsels een rechtsvermoeden van tewerkstelling in te voeren, dat in werking treedt wanneer feiten worden gevonden die wijzen op controle en leiding.

Onderscheid platforms en taxicentrales

In het akkoord wordt het onderscheid tussen digitale platforms en de reeds bestaande taxicentrales nog wel genoemd.

Wanneer de richtlijn definitief wordt vastgesteld is niet precies bekend. Het zou kunnen dat het Europees Parlement er in april over stemt. Lidstaten hebben na vaststelling twee jaar de tijd om de richtlijn te implementeren.

Grote online platforms, ook wel bekend als de ’techreuzen’, zijn sinds 6 maart 2024 verplicht zich te houden aan de regels van de Digital Marketing Act. Ondernemers die klachten hebben over deze zogenoemde ‘digitale poortwachters’, kunnen die indienen bij de Autoriteit Consument en Markt.

De ACM houdt toezicht op de naleving van de Digital Marketing Act binnen Nederland en ondersteunt de Europese Commissie. De EC kan handhaven, bijvoorbeeld met boetes.

KNV Zorgvervoer en Taxi analyseert in haar Toekomstvisie 2030 ‘De taxi: een onmisbare schakel’ externe en interne ontwikkelingen die de toekomst van de sector zullen beïnvloeden. Vanuit de grootste uitdagingen én de grootste kansen stelde de ondernemersorganisatie een visie samen richting 2030. Drie speerpunten staan centraal.

Ga voor het visiedocument, de videoanimatie, de actie-agenda, de praatplaat en onze podcasts naar de pagina hieronder.

Toekomstvisie 2023 ‘Een onmisbare schakel’

PERSBERICHT 25-01-2024  De disbalans tussen vraag en aanbod in het leerlingenvervoer wordt steeds groter, waarschuwt de landelijke brancheorganisatie KNV Zorgvervoer en Taxi tijdens de Dag van het Leerlingenvervoer.

Voorzitter Bertho Eckhardt dringt er bij betrokken partijen op aan nù met elkaar om tafel te gaan, om te voorkomen dat zich in het schooljaar 2024-2025 opnieuw incidenten voordoen: “We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid. Opdrachtgevers en vervoerders, durf voor nieuwe oplossingen te kiezen.”

Steeds meer met minder

KNV Zorgvervoer en Taxi waarschuwt al enige tijd voor een onhoudbare situatie in het leerlingenvervoer, waarin steeds meer met minder moet. De branchevereniging ziet al jaren een toename van de vraag naar leerlingenvervoer. Vervoerders raakten sinds de coronaperiode echter meer en meer in de greep van chauffeurstekorten. Onlangs gaf een kwart van het totaal aantal KNV leden in een enquête van de branchevereniging aan samen meer dan 1600 vacatures open te hebben staan. Intussen worden vervoersvraag en planning complexer: er wordt meer maatwerk geëist. Daar komt de toenemende verkeersdrukte nog bij, die voor extra vertragingen zorgt.

Met lef en realiteitszin

Bertho Eckhardt: “Het gaat om een zeer kwetsbare doelgroep. Laat voorop staan dat elk incident er één teveel is. Juist daarom is het nodig om nu, met lef en realiteitszin, nieuwe keuzes te maken. Voor echte, structurele oplossingen zal kritisch naar het huidige systeem gekeken moeten worden. We moeten vraag en aanbod weer in evenwicht zien te brengen.” In een brandbrief die KNV Zorgvervoer en Taxi in oktober vorig jaar stuurde aan alle gemeenten – de opdrachtgevers van leerlingenvervoer – draagt de branchevereniging een reeks praktische oplossingen aan. Een daarvan: maak het vervoer minder complex. Want hoe meer mutaties en maatwerk, hoe groter de kans op fouten. Ook met het schuiven van de aanvangstijden van scholen, waardoor ritten na elkaar kunnen worden gereden, kan veel gewonnen worden.

Bevlogen en oplossingsgerichte branche

Bertho Eckhardt: “Wij zien dat vervoerders momenteel enorm investeren in het vinden van nieuw personeel. Door met roosters en uren te schuiven proberen ze het probleem van onregelmatig werk op te lossen. Wat me altijd weer raakt bij de leerlingenvervoerders die ik tegenkom is hun grote betrokkenheid. Ook de chauffeurs hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor ‘hun’ kinderen. Laten we vooral niet vergeten dat er dankzij deze bevlogenheid iedere dag ook heel veel goed gaat.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidde de indexering van de maximumtarieven voor taxivervoer per 2024 voor, zoals dat elk jaar wordt gedaan. Sinds enkele jaren worden de tarieven met de LTI (Landelijke Tarieven Index)-index verhoogd. Inmiddels is het besluit tot indexatie genomen en ook gepubliceerd. Voor 2024 is deze 11,50%.

De nieuwe maximum tarieven per 1 januari 2024 na indexering zijn:

1. Taxivervoer:

 starttarief : € 4,02  kilometertarief : € 2,96  minuuttarief : € 0,49 2. Als het vervoer plaatsvindt in een auto, ingericht voor het vervoer van vijf tot en met acht personen en waarin ook feitelijk tenminste vijf personen aanwezig zijn, de bestuurder daaronder niet begrepen, of, ingericht voor het vervoer van een of meerdere personen, zittend in een rolstoel, bedragen de tarieven ten hoogste:

 starttarief : € 8,17  kilometertarief : € 3,72  minuuttarief : € 0,55 3. Het maximum wachttarief : € 55,35.

 

Lees hier de officiële bekendmaking in de Staatscourant.

PERSBERICHT – KNV Zorgvervoer en Taxi heeft alle colleges van Burgemeesters en Wethouders in een brandbrief laten weten dat de huidige situatie in het leerlingenvervoer niet langer houdbaar is. De ondernemers worden stelselmatig overvraagd, hebben tegelijkertijd niet altijd de mogelijkheden om de problemen op te lossen maar begrip lijkt daar nauwelijks voor te zijn. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt hierover: ‘De huidige situatie zorgt voor onhoudbare druk op de vervoerders en hun personeel. Bedrijven zetten alle zeilen bij maar de frustraties lopen overal op, ook bij het personeel, en dat maakt het probleem alleen nog maar groter.’

De start van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024 is niet in alle regio’s vlekkeloos verlopen. Omdat opdrachtgevers, ouders en kinderen zich daarover zorgen maken is hier flink aandacht voor geweest in de media. Ook de leden van KNV maken zich zorgen, maar om andere redenen. Zij vrezen het onbegrip dat over hen heen komt en de negatieve gevolgen daarvan terwijl zij elke dag alle zeilen bijzetten. Ondernemers worden echter begrenst door de mogelijkheden die contracten hen bieden, de vervoersplicht die zij hebben, de aantallen beschikbare chauffeurs en de weerbarstige praktijk van alledag.

Oorzaken problemen leerlingenvervoer

De problemen in het leerlingenvervoer hebben diverse oorzaken. Het grootste probleem is dat ondernemers door diverse oorzaken te maken hebben met een ernstig tekort aan chauffeurs. Ook is de vervoersvraag en daardoor de planning tegenwoordig complexer dan vroeger: er is bijvoorbeeld sprake van meer maatwerk en meer solo-vervoer dan voorheen. Ook vinden er nog mutaties plaats in de aantallen leerlingen als het schooljaar begonnen is of vlak ervoor. Te gemakkelijk zorgen opdrachtgevers er daarmee voor dat een zorgvuldige opgestelde planning dan de prullenbak in kan, juist op het moment dat het werk van start gaat. Ten slotte hebben ouders en leerlingen steeds hogere verwachtingen van het leerlingenvervoer, terwijl vervoerders gebonden zijn aan contracten die iets anders van vervoerders vragen dan de uiteindelijke gebruikers wensen.

Samen zoeken naar oplossingen voor de korte termijn

Namens de zorgvervoerders kijkt voorzitter Bertho Eckhardt liever naar oplossingen dan steeds maar stil te blijven staan bij de oorzaken. Tegelijkertijd plaatst hij daarbij wel een kanttekening: ‘Zorgvervoerders hebben niet de luxe niet om wachtrijen te creëren, een dienstregeling af te schalen of te zeggen: vol is vol, zoals elders in de economie wel mogelijk is.’ Hij vervolgt: ‘We pleiten er voor om nu de ergste problemen te verhelpen door zaken drastisch anders aan te pakken. We pleiten voor een kritische blik op de instroom in het vervoer en zien graag minder mutaties in routes, want daarvoor geldt: hoe ingewikkelder, hoe groter de kans op fouten. Ten slotte willen we af van het in gebreke stellen van vervoerders die hun stinkende best doen maar door personeelstekort en ziekteverzuim het werk niet aankunnen. Ook het opleggen van malussen in dergelijke gevallen moet ophouden. Dit leidt alleen maar af, leidt tot meer druk en meer vertraging. Opdrachtgevers en ondernemers moeten juist samen zoeken naar praktische oplossingen. Als dat betekent dat afgeweken moet worden van gemaakte afspraken? Durf daar dan voor te kiezen! Kortom, opdrachtgevers en vervoerders moeten gezamenlijk aan tafel.’

Op woensdag 27 september is het eerste gezamenlijke congres voor opdrachtgevers en vervoerders in het doelgroepenvervoer. Een middag vol inspiratie, laatste ontwikkelingen en het ontmoeten van interessante connecties in het doelgroepenvervoer.

We heten u van harte welkom bij de Prodentfabriek in Amersfoort. Het congres heeft beperkte beschikbaarheid en richt zich hoofdzakelijk op vervoerders en opdrachtgevers met ervaring in aanbestedingen voor doelgroepenvervoer. U kunt met maximaal twee personen per deelnemende partij deelnemen.

Het doelgroepenvervoer heeft een ambitie: zero emissie, zo snel als het kan. Géén fossiele uitstoot meer: een mooie opgave voor vervoerders en voor hun opdrachtgevers, gemeenten.

Wat is nodig om de doelstelling van duurzaam doelgroepenvervoer op korte termijn te realiseren? Welke randvoorwaarden zijn essentieel? Wie hebben we daarvoor nodig? Hoe vinden we elkaar en houden we rekening met elkaars belangen? Wat is de beste manier op doelgroepenvervoer aan te besteden? Hoe houden we het betaalbaar en maken we het toekomstbestendig?

Alleen door goede samenwerking bereiken we op langere termijn het beste resultaat. Om samen een flinke stap in de goede richting te zetten, houden vervoerders en opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer voor het eerst gezamenlijk een congres op

27 september 2023

12.00 – 17.00 uur

Prodentfabriek in Amersfoort

Laat je verrassen en ga met elkaar in gesprek! Ontdek hoe ver anderen zijn bij verduurzamen, tegen welke belemmering ze aanlopen en krijg tips voor goede samenwerking en je eigen praktijk. Ga na afloop van het congres naar huis met goede ideeën, waarmee je vaak de volgende dag al aan de slag kunt.

Meld je aan! 

Kom woensdag 27 september naar het congres voor een onvergetelijke middag vol inspiratie. Meld je aan op de eventwebsite via deze link (max. 2 personen per organisatie).

Het congres ‘Samen op weg naar duurzaam doelgroepenvervoer’ wordt georganiseerd door het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit, VDVN, de Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland, CROW en het ministerie van I&W.

Zorgvervoerders ondervinden massaal problemen door capaciteitsproblemen bij het CBR. Door de problemen bij het CBR kunnen steeds meer chauffeurs niet op tijd praktijkexamens doen. De instroom van nieuw personeel dreigt daardoor vast te lopen. Dit wordt extra hard gevoeld doordat er in de sector al meer dan 1200 chauffeursvacatures open staan. Het tekort aan chauffeurs kan leiden tot rituitval dat op zijn beurt groot ongemak veroorzaakt bij klanten die afhankelijk zijn van zorgvervoer. De dreiging van uitvallende ritten zorgt daarnaast voor onvrede bij opdrachtgevers en onzekerheid, stress en extra uitval bij de chauffeurs en bedrijven die geconfronteerd worden met een te groot werkpakket voor de beschikbare capaciteit.

KNV Zorgvervoer en Taxi luidt daarom de noodklok. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt hierover: ‘Dat de druk in het zorgvervoer door de personeelstekorten hoog was, bleek na de vorige zomer al toen het leerlingenvervoer hierdoor in het nieuws kwam. De sector zet met man en macht in op het werven van chauffeurs, wat nog steeds lastig is. De problemen bij het CBR ondervonden we toen ook al en deze dragen nog steeds negatief bij aan het personeelstekort. Er moet dus snel een oplossing gevonden worden, willen we het zorgvervoer in stand kunnen houden.’

Oplossing voor de korte termijn noodzaak

KNV Zorgvervoer en Taxi pleit uiteraard voor meer examencapaciteit bij het CBR, zodat meer chauffeurs kunnen instromen. Alleen is dat geen oplossing voor de korte termijn. Eckhardt: ‘Recent is de termijn van het leerwerktraject (LWT) in de sector van vier naar zes maanden gegaan.[1] Dat geeft ruimte. Ook nam het CBR extra maatregelen. Maar dat is allemaal niet genoeg. We zien dat bedrijven klem blijven zitten en er inmiddels meer dan 250 chauffeurs in afwachting zijn van een examen. We pleiten er daarom ook voor dat de termijn van het LWT-traject wordt verlengd, al is het maar totdat het CBR de vraag weer aan kan’.

Doordat er nu lang gewacht moet worden op het praktijkexamen stroomt bovendien een deel van de chauffeurs vroegtijdig weer uit omdat ze werk vinden buiten het zorgvervoer. Een langer leerwerktraject helpt om dat te voorkomen.

Langetermijnoplossingen

Voor de langere termijn pleit KNV Zorgvervoer en Taxi voor een compleet ander systeem. Een systeem waarin een goede opleiding centraal blijft staan, maar waar de branche minder afhankelijk is van de examineringsdienstverlening van het CBR. Bertho Eckhardt daarover: ‘Bedrijven met personeel in dienst kunnen veel zelf doen en organiseren. Er zit meer dan genoeg kennis in de branche om kwalitatief goede chauffeurs ook zelf op te leiden, zonder dat daarbij iedereen geëxamineerd hoeft te worden door het CBR. Idealiter gaan we als branche toe naar een systeem waarbij chauffeurs in loondienst opgeleid worden door de bedrijven, waar onafhankelijk toezicht op wordt gehouden. Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven zijn niet langer afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij het CBR en het CBR kan haar capaciteit elders inzetten.’

[1] Het LWT-traject geeft een chauffeur de mogelijkheid om voor een periode van maximaal zes maanden praktijkervaring op te doen in het zorgvervoer, en in die periode het vakdiploma taxichauffeur te halen. Een verlenging van de duur van het traject geeft de bedrijven lucht doordat aspirant-chauffeurs langer ingezet kunnen worden.

2022 was, again, an eventful year. This year we had less to do with corona, although the after-effects are still palpable. In particular, the further increase in the staff shortage, the high inflation and the sharp rise in costs had a major impact on the companies. Negotiations on a new Collective Labor Agreement for Healthcare Transport and Taxi have also never been surrounded by so many actions from the trade unions. A lot has come your way as an entrepreneur. We would like to look back with you.

2022

Corona, driver shortages and sharply increased costs

Get started 2022, the sector still had to deal with restrictive measures in transport due to corona, but fortunately these were lifted at the end of March. No additional measures have subsequently been found to be necessary, and it is more up to the sectors themselves to take appropriate measures if necessary. This has led to one new protocol for all modes of transport and provides for four scenarios in which the coronavirus could occur: from very light (scenario 1, comparable to a cold/flu) to very severe (scenario 4, socially disruptive/great pressure).

However, other problems arose that made it quite a challenge to be able to continue all transport this year, especially due to the increasing shortage of personnel. Entrepreneurs have spent a lot of time and money on recruiting new staff this year. In SFM context, the recruitment campaign ‘Rout? Become a driver !’ started. As KNV, we have paid the necessary attention to the subject, in discussions with clients and governments and through our input in the round table discussion in the House of Representatives. We have also achieved that a counter for employers has been set up at the CBR. This desk must offer employers tailor-made solutions if LWT drivers cannot take exams in time.

The outbreak of war in Ukraine meant that inflation and costs continued to rise, in particular the fuel costs. At the request of KNV, SFM consultancy firm Panteia had already calculated what additional impact this would have on the NEA development index, which is historically high for 2022. In our discussions with clients, we continue to propagate the usefulness and necessity of applying the NEA index.

2025

Care transport

This year a quality framework for seated patient transport was drawn up, of which KNV is one of the signatories. Agreements have been made about the quality of patient transport. It must provide a good basis for negotiations between market parties, taking into account price, efficiency and quality. With the signing, all parties commit themselves to jointly ensure that this is guaranteed.

In 2022 the lying care transport foundation was established. The aim of the foundation is ‘to promote the quality of recumbent care transport without medical grounds, as well as its regulation’ . The foundation is an initiative of KNV and stems from the wish expressed by health insurers to guarantee the quality of recumbent care transport by means of a quality framework.

2022

Consumer taxi transport

KNV is and will remain active in various large cities and municipalities, which have their own taxi regulation for taxis active in the consumer market. Amsterdam continues to receive special attention, where the municipality wants to move towards a different policy, and where KNV has some reservations. The efforts of KNV therefore remain useful and necessary, because the image of the entry-level market is often decisive for our entire sector.

2022 Sustainability

In the long term (at the latest 2030) all healthcare and taxi transport must be zero emission (ZE). KNV signed two covenants for this, on the one hand for healthcare transport and on the other hand for consumer taxi transport. It is important that an exception is made for care transport and in particular for wheelchair buses, if a municipality in 2025 is already working with a ZE zone taxi want to. Adequate charging infrastructure, possible subsidy for the purchase of a ZE taxi, the shared use of public transport lanes and a level playing field between the entry and delivery market are also topics of discussion with, among others, the Ministry of Infrastructure and Water Management and municipalities.

2022

Regulations

Already some For years, efforts have been made to develop a successor to the current BCT. KNV is in favor of this and is closely involved in the new BCT variant. The aim is to ensure that the new BCT is practical, easy to work with, does not impose unnecessary costs on entrepreneurs and, above all, that ILT can properly monitor compliance with working and rest times. The latter is currently rather lacking.

At EU level, in 2022 talked about making a guideline for platform workers. The set-up of that directive and the discussions about it in the European Parliament made it clear that regular taxi centers and TTOs (approved taxi organisations) could also be affected by this. Through joint efforts via the IRU and Taxi4SmartMobility, we have succeeded in keeping the taxi sector outside the scope of this for the time being. The wording is not yet ideal, but it does allow consultation at national level.

Partly due to the continuing capacity problems at the CBR, as a result of which LWT drivers cannot take their exams within 4 months. KNV has urged the ministry to extend the LWT term. The ministry wants to extend the term to 6 months and is now working on amending the regulations.

Finally, we achieved that from now on an employer will be informed if something with validity of a driver card is in hand. As far as KNV is concerned, this should certainly happen, but that is difficult due to privacy rules. ILT will now inform an employer if it is known when an official report is drawn up.

2022 Social Affairs

After a number of difficult rounds of negotiations in which the proposals of KNV and those of trade unions FNV and CNV were far apart, the members voted of CNV nevertheless accepted the final offer of KNV. With this, a new collective agreement was reached, so that employees can look forward to a wage increase of 8% as of 1 January 2022. We are currently working hard on the elaboration of the agreement in a new Cao text.

2022

Other work of our association

In addition to the above, the association office answered various member questions, you received weekly emails, we organized webinars about current themes (such as the BCT, paid time and MaaS), we were present during the Taxi Expo and the Contract Transport Congress, the office provided support in employment law matters and there were lobby activities behind the scenes to represent your interests (also at EU level). . And there was regular contact with (trade) press.

Read the complete Annual overview 2022 of KNV Zorgtransport en Taxi (PDF)