Tag

City News

Browsing

Persbericht

Gepubliceerd: 21 september 2023Laatste wijziging: 21 september 2023

Het gebied tussen het Trekvlietplein en de Maanweg in de Binckhorst krijgt een duurzaam warmte- en koudenet met lokale bronnen. Alle nieuwbouw krijgt een aansluiting op dit warmte- en koudenet. Het gaat om 5.000 tot 7.500 woningen en meer dan 110.000 m2 bedrijfsruimte. De combinatie Heijmans-Essent zal het systeem aanleggen en exploiteren.

Tussen het Trekvlietplein en de Maanweg wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd. In de ondergrond is te weinig ruimte voor een eigen energiesysteem voor elk pand apart. Ook de hoeveelheid duurzame warmte en koude in het gebied is beperkt. Daarom wil de gemeente dat er voor het hele gebied een gezamenlijk systeem voor warmte, koeling en warm kraanwater komt waar alle panden op worden aangesloten. Om een partij te vinden voor de aanleg en exploitatie van het warmte- en koudenet startte de gemeente een Europese aanbesteding. De gemeente gebruikte daarbij de ervaringen van de eerste grote warmte-aanbesteding, die van het energiesysteem in Laakhavens.

Energie uit bodem en water Het energiesysteem van Heijmans-Essent is een warmte- en koudenet met zogenaamde warmte-koudeopslag systemen. De duurzame energie komt uit lokale bronnen. Het gaat om warmte en koude uit de ondergrond (bodemenergie) en om warmte uit oppervlaktewater en drinkwater (aquathermie). Het is uniek in Nederland dat op deze schaal warmte uit drinkwater wordt gehaald. De energie wordt in de winter gebruikt om de panden te verwarmen en in de zomer om de panden te koelen. En daarnaast voor warm water uit de kraan.

Wethouder Arjen Kapteijns (Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie)

Het is heel mooi dat we voor dit deel van de Binckhorst daadwerkelijk een duurzaam energiesysteem kunnen realiseren. En dat bewoners en ondernemers in de wijk straks schone, hernieuwbare en betaalbare energie gebruiken. Dit is goed voor de energietransitie in de stad.WarmteleverancierDe keus is gevallen op Heijmans-Essent (waarin beide organisatie een 50% aandeel hebben), omdat hun energiesysteem het meest duurzaam is. Dat wil zeggen: de laagste CO2-uitstoot heeft. Daarnaast heeft Heijmans-Essent een sterke aanpak om klanten te informeren over het beste gebruik van het energiesysteem en om klanten tevreden te houden. Bij de aanbesteding was verder de betaalbaarheid van het warmtesysteem essentieel. De bewoners krijgen een speciaal verbruikstarief voor de warmte. Dit tarief is gebaseerd op de werkelijke kostprijs van de warmte. Die is veel lager dan de huidige warmtetarieven van de Autoriteit Consument en Markt die nog op gasgestookte warmte zijn gebaseerd. De leverancier mag het warmte- en koudenet 30 jaar exploiteren. Deze 30-jarige concessie gaat na vijftien jaar in.

Dit project past in de strategische richting van Heijmans om ook breder in de energieketen actief te zijn. Niet alleen ontwerpen, realiseren en onderhouden wij energiesystemen, we gaan dit energiesysteem nu ook exploiteren met onze partner, Essent. Zo creëren we samen een gezonde leefomgeving,’ zegt Maarten Kokshoorn, Manager Energie bij Heijmans. We zijn trots om samen met onze partner, Heijmans, voor de inwoners van Den Haag een belangrijke rol in de warmte- en koudevoorziening te mogen spelen. Met dit project voegen wij in Nederland een innovatie toe, ontworpen door ons moederbedrijf E.ON. Deze innovatie optimaliseert energiestromen en draagt direct bij aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen terwijl de energierekening betaalbaar blijft. Op die manier dragen we vanuit Essent bij aan het versnellen van de energietransitie,’ zegt Resi Becker, CEO bij Essent.

Persbericht

Gepubliceerd: 18 september 2023Laatste wijziging: 18 september 2023

Om het gebruik van deeltweewielers te stimuleren en om parkeeroverlast aan te pakken, gaat de gemeente Den Haag ongeveer 100 zogeheten buurtmobiliteitshubs aanleggen. Dit zijn plekken waar deeltweewielers geclusterd worden geparkeerd. De nieuwe hubs komen eerst in het centrum en op Scheveningen, vervolgens worden ook in andere wijken dergelijke hubs aangelegd. De verschillende buurtorganisaties en ondernemersorganisaties worden bij de plannen betrokken. Voor de aanleg van de mobiliteitshubs is ongeveer 350.000 euro uitgetrokken. 

Wethouder Robert van Asten: ” Wij willen Den Haag bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. De ruimte is beperkt in onze stad. Daarom zetten we ons vol in voor de mobiliteitstransitie. Deelmobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. Door het aanleggen van de buurmobiliteitshubs wordt het gebruik van deeltweewielers laagdrempeliger en pakken we tegelijkertijd overlast aan. Ik ben daarom ontzettend blij met deze ontwikkeling.” Planning 

Het is de verwachting dat de eerste mobiliteitshubs begin 2024 worden aangelegd. De precieze planning is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van het benodigde materiaal. De mobiliteitshubs komen voornamelijk op de plaats van autoparkeerplaatsen, het uitgangspunt is dat de hubs niet ten koste gaan van de ruimte voor voetgangers, fietsen of groen.

Zodra de buurtmobiliteitshubs zijn aangelegd, mogen de deeltweewielers niet meer daarbuiten worden achtergelaten. Op deze manier wil de gemeente de parkeeroverlast van deeltweewielers in de stad verminderen.

Ruim 2500 deeltweewielers 

Momenteel zijn er 6 aanbieders van deeltweewielers actief in Den Haag die in totaal ongeveer 2.500 voertuigen aanbieden. Ze voorzien duidelijk in een behoefte. De gemeente is ook blij met de deeltweewielers, omdat ze een bijdrage leveren aan de gewenste mobiliteitstransitie. Zie voor meer informatie hierover: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/den-haag-leefbaar-verkeersveilig-en-bereikbaar-houden.htm

Persbericht

Gepubliceerd: 15 september 2023Laatste wijziging: 15 september 2023

Het kruispunt van de Rijswijkseweg met de Neherkade is door gemeente Den Haag aanzienlijk verkeersveiliger gemaakt. De gemeente Den Haag heeft onder meer de rijstrookindeling en de verkeerslichten aangepast. Met de doorgevoerde verbeteringen is het de verwachting dat het aantal ongevallen significant daalt. Het kruispunt was namelijk een zogeheten blackspot. Dit zijn locaties waar de afgelopen drie jaar meer dan zes letselongevallen zijn gebeurd.

Fietsers en wandelaars die op de Rijswijkseweg de stad uit de Neherkade over staken, kwamen in het verleden meerdere malen in botsing met auto’s die vanaf dezelfde kant de Neherkade opdraaiden. Beide hadden op hetzelfde moment een groen verkeerslicht. Omdat het een gecombineerde rijstrook was voor afslaande- en rechtdoorgaande auto’s, was ook geregeld getoeter te horen van ongeduldige automobilisten. De gemeente Den Haag heeft daarom besloten om dit kruispunt aan te pakken.

Wethouder Robert van Asten: ‘‘We werken keihard om de verkeersveiligheid te versterken, het aantal verkeersslachtoffers moet namelijk naar beneden. De aanpak van blackspots is hierbij ontzettend belangrijk. Ik ben blij dat we het kruispunt van Rijkswijkseweg met de Neherkade veiliger hebben gemaakt. We gaan niet stilzitten en ook de komende tijd blijven we blackspots aanpakken.’’ Aanpassen rijstrookindeling   Om de situatie te verbeteren, is recent de rijstrookindeling aangepast. Hierdoor krijgen fietsers en de afslaande automobilisten niet meer op hetzelfde moment groen. Daarnaast hebben voetgangers en fietsers door het opnieuw afstellen van de verkeersregelinstallatie vaker groen en is de wachttijd aanzienlijk afgenomen. Het kruispunt is hiermee een stuk fietsvriendelijker, overzichtelijker, rustiger en veiliger geworden.

Uitvoeringsplan verkeersveiligheid Om structureel en gestructureerd de verkeersveiligheid te verbeteren, heeft de gemeente Den Haag het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023-2026 gemaakt. Het programma is opgesteld aan de hand van meerdere thema’s. Voorbeelden van deze thema’s zijn veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers, veilige snelheden, verkeersveilig gedrag aanleren en ongewenst en asociaal verkeersgedrag afleren. In totaal wordt ruim 25 miljoen euro uitgetrokken voor het programma.

Persbericht

Gepubliceerd: 13 september 2023Laatste wijziging: 13 september 2023

 De provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag hebben afspraken gemaakt over boscompensatie in verband met de aanleg van een 2e watertoevoer in het Haagse Molenvlietpark. De gemeente en de provincie gaan samenwerken om de natuurwaarden in de Vlietzone en tussen de vliet en het Molenvlietpark verder te versterken, bovenop de compensatie zoals al opgenomen in de omgevingsvergunning kappen. De provincie had eerder bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning. Dit bezwaar is door de gemeente ongegrond verklaard. Door de nieuwe afspraken over boscompensatie heeft de provincie besloten om niet in beroep te gaan.      

Wethouder Arjen Kapteijns: ‘‘Ik ben blij dat we samen met de provincie tot een gezamenlijke aanpak zijn gekomen. Beide partijen onderschrijven het belang van waterveiligheid en de natuur in het gebied. De komende tijd blijven we constructief met elkaar in overleg om dit project tot een goed einde te brengen. Gedeputeerde Berend Potjer: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe je als provincie en gemeenten constructief samenwerkt en verschillende belangen in balans brengt. Wij zijn positief over hoe de gemeente de bos- en natuurcompensatie oppakt, aantasting van het bos tussen de vliet en het Molenvlietpark zoveel mogelijk voorkomt en hoe zij de natuur willen versterken.’’ 2e watertoevoer    In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland is in het Molenvlietpark een waterberging aangelegd in de vorm van vijvers. Deze vijvers zijn met elkaar verbonden. Als er veel regen valt in Den Haag en omgeving kan het Molenvlietpark tijdelijk veel water uit de Vliet opvangen, zodat elders problemen met wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.    

Om te zorgen dat de waterberging zich met water kan vullen, is volgens het door het Hoogheemraadschap van Delfland opgestelde projectplan Waterwet een 2e watertoevoer nodig. Deze toevoer wordt een waterverbinding tussen de Vliet en de waterberging. Om de 2e toevoer te realiseren worden onder meer kabels en leidingen verplaatst, de oeverbescherming langs de Vliet vervangen en is het verwijderen van bomen onvermijdelijk. Het gebied wordt heringericht met o.a. natuurvriendelijke oevers en ter compensatie wordt elders in het gebied nieuw bos aangelegd. Zie voor meer informatie: https://bereikbarestad.denhaag.nl/werkzaamheden/molenvlietpark-aanleg-2e-watertoevoer/aanleg-2e-watertoevoer-molenvlietpark-werkzaamheden/

Foto: Jurriaan Brobbel

Het Malieveld is in gebruik voor de Tong Tong Fair.

Informatie over bereikbaarheid van Den Haag leest u op bereikbarestad.denhaag.nl.Lees de antwoorden op veelgestelde vragen op de pagina Veelgestelde vragen over demonstratie 9 september.Lees meer informatie in de brief Beperkingen demonstratie 9 september 2023 Gemeente Den Haag (RIS316375). Update [14:35] – Statement burgemeester 10 september Burgemeester Jan van Zanen:

“Vandaag is voor de negende keer een poging gedaan om de A12 te blokkeren. Een kleine groep actievoerders betrad rond het middaguur de Boslaan nabij het Malieveld. Dankzij het uitermate professionele optreden van de politie is deze blokkade snel verholpen en zijn de actievoerders aangehouden. Omstreeks 13.30 uur was deze belangrijke verkeersader voor de bewoners in Den Haag weer ontruimd. 

Met deze negende poging om een ontwrichtende blokkade op te werpen voor de inwoners van Den Haag, wordt het demonstratierecht wederom met voeten getreden. Ik ga niet over de doelen die men nastreeft, maar maak mij grote zorgen over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd.  

Hoe klein deze acties ook mogen zijn, vele tienduizenden mensen moeten morgen langs deze belangrijke toegangsroute gewoon weer naar hun werk. Ik zal mij ook de komende dagen blijven inzetten, om de ontwrichting van de stad tegen te gaan. Dat verdienen de inwoners van Den Haag en iedereen die hier aan het werk is. 

Veel lof voor het werk van de politiemannen en -vrouwen uit het hele land die vandaag en gisteren in Den Haag zijn ingezet. “Update [14:20] – Utrechtse baan weer openDe blokkade door actievoerders is beëindigd en de A12/Utrechtsebaan is weer open.


Update [12:18] – toestemming voor aanhoudenDe burgemeester heeft toestemming gegeven om actievoerders die geen gehoor geven aan de instructies van de politie aan te houden. Demonstreren mag bij de klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Update [12:05] – actievoerders worden gevorderd te vertrekken van de snelwegDe burgemeester heeft toestemming gegeven om de snelweg vrij te maken voor verkeer. Actievoerders worden door de politie gevorderd om weg te gaan en aan te sluiten bij de aangekondigde klimaatdemonstratie.

Update zondag 10 september 11: 50 uurActievoerders hebben de A12/Utrechtsebaan betreden. Deze blokkade is niet toegestaan. In plaats daarvan kunnen actievoerders zich aansluiten bij de geplande klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Update zaterdag 9 september [19:27] – Statement burgemeester Van ZanenVandaag vanaf omstreeks 12: 00 uur zijn grote aantallen actievoerders overgegaan tot het blokkeren van de A12/Utrechtsebaan, met als doel hun boodschap aan het kabinet en parlement over te brengen. Daarmee is Den Haag wederom de locatie geworden van een ontwrichtende blokkeeractie die vooraf was verboden.

Het doelbewust aansturen op grote aantallen arrestaties als pressiemiddel, plaatst de Haagse driehoek wederom voor dilemma’s. De Wom biedt in theorie voldoende juridische mogelijkheden om op te treden tegen actievormen die de grenzen van het demonstratierecht te buiten gaan. In de praktijk blijkt echter dat het lastig is effectief tegen dit soort blokkades op te treden, wanneer deze massaal en langdurig plaatsvinden.

Vandaag heeft wederom een enorme politie-inzet plaatsgevonden om de blokkade te ontbinden. Ik heb enorme bewondering voor alle mannen en vrouwen die vandaag deze enorme klus hebben geklaard.

Update [19:05] – Einde blokkadeAlle actievoerders die de A12/Utrechtsebaan blokkeerden zijn verwijderd. De weg wordt schoongemaakt. Daarna zal de weg wederom worden vrijgegeven voor verkeer.

Update [14:24] – Overgaan tot aanhoudingDe burgemeester heeft toestemming gegeven om actievoerders die geen gehoor geven aan de instructies van de politie aan te houden. Demonstreren mag bij de klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Update [13:11] – Waterwerpers worden ingezetActievoerders zijn verzocht om zich van de weg te verwijderen. De politie zet de waterwerper in voor actievoerders die weigeren te vertrekken. Mensen moeten zich voorbereiden op grote hoeveelheden water. Kwetsbaren worden opgeroepen om zich preventief van de A12 te verwijderen.

Update [12:43] – Actievoerders worden gevorderd te vertrekkenBlokkade van de A12/Utrechtsebaan is verboden. De burgemeester heeft toestemming gegeven om de snelweg vrij te maken voor verkeer. Actievoerders worden door de politie gevorderd om weg te gaan en aan te sluiten bij de aangekondigde klimaatdemonstratie.

Update [11:55] – Sluit aan bij de klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en GorbatsjovActievoerders hebben de A12/Utrechtsebaan betreden. Deze blokkade is niet toegestaan. In plaats daarvan kunnen actievoerders zich aansluiten bij de geplande klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Persbericht

Gepubliceerd: 8 september 2023Laatste wijziging: 8 september 2023

De raadsenquêtecommissie Amare heeft vandaag haar rapport Amare: Bijzonder Complex overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen. De raadsenquêtecommissie heeft ruim 15 maanden onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het Spuikwartier en het project Amare. De opdracht van de raadsenquêtecommissie was om te bekijken hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot het beleid van de gemeente en het publiek belang en te onderzoeken hoe de aansturing door het college en de ambtelijke organisatie is geweest. Ook heeft de raadsenquêtecommissie zich gebogen over de vraag hoe de raad hierover is geïnformeerd en hoe de raad zijn kaderstellende en controlerende taken heeft ingevuld.

Burgemeester Jan van Zanen en commissievoorzitter Arjen Dubbelaar met het rapport van de raadsenquêtecommissie ConclusiesDe raadsenquêtecommissie Amare concludeert onder meer dat het publiek belang is verwaarloosd door onvoldoende aandacht voor de exploitatie van Amare. Ook constateert de commissie dat de raad niet volledig is geïnformeerd over het project en op aspecten is misleid. De totale financiële impact van het project op de gemeentefinanciën wordt door de commissie op meer dan 500 miljoen euro geraamd.

Aanbevelingen De raadsenquêtecommissie Amare doet ook een aantal aanbevelingen. Die gaan onder andere over het versterken van de ondersteuning van de gemeenteraad, het creëren van ruimte voor tegengeluid en het werken aan een cultuur waar transparantie het uitgangspunt vormt. Ook benadrukt de raadsenquêtecommissie Amare dat bij besluitvorming in de raad voortaan altijd duidelijk gemaakt moet worden op welk beleid een voorstel gebaseerd is en hoe dit voorstel het publiek belang dient.

Van links naar rechts: Rutger de Ridder, Fatima Faid, Andrew van Esch, Arjen Dubbelaar, Isabel Bos, Jaap van Oeveren en Jasper de Pater Werkwijze raadsenquêtecommissieRaadslid Arjen Dubbelaar is voorzitter van de raadsenquêtecommissie Amare. Hij schetste bij de perspresentatie hoe de raadsenquêtecommissie Amare te werk is gegaan. ‘We hebben meer dan 80 betrokkenen gesproken en ruim 30.000 pagina’s informatie bekeken’, aldus Dubbelaar. ‘We zijn daarbij niet bezig geweest met het zoeken van een zondebok, ons doel was waarheidsvinding. Wij hopen dat ons rapport ook met die bril wordt gelezen.’

Toekomst AmareDubbelaar sprak bij de perspresentatie ook de wens uit dat er nu een duidelijke visie op de toekomst van Amare wordt geformuleerd. ‘Het is een prachtig, multifunctioneel cultuurgebouw met zalen van grote klasse. Wij hopen dat onze raadsenquêtecommissie met dit rapport een eerste aanzet heeft kunnen doen voor het gesprek over hoe het nu verder moet met Amare.’

Het rapport Amare: Bijzonder ComplexHet volledige rapport van de raadsenquêtecommissie Amare is hier te vinden.

Stad in de raadTijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er vier insprekers over de volgende onderwerpen:

Beleidskader Kunst en CultuurBeleidskader aanpak DakloosheidPrestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisatiesWilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

Beëdiging fractievertegenwoordigerTijdens deze raadsvergadering werd een nieuwe fractievertegenwoordiger geïnstalleerd: Tijmen van Wijngaarden gaat de fractie van de SP versterken.  

Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028Het Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 geeft voor de komende jaren de beleidsdoelstellingen,  de richtlijnen voor de beoordeling door de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028 en het financieel kader weer. Dit Beleidskader is de eerste vierjarige uitwerking van het tienjarenperspectief dat de gemeente Den Haag in de onlangs uitgebrachte Cultuurvisie Den Haag 2033 heeft geschetst. De beleidsdoelen van het Beleidskader 2025-2028 zijn:

een veelzijdig en kwalitatief hoogwaardig cultuuraanbod; een vitale, weerbare en duurzame cultuursector; diversiteit en inclusie; cultuureducatie; een levendig makersklimaat. Hierbij geldt dat de artistieke waarde van kunst en cultuur de basis vormt van het Haagse cultuurbeleid. Het in stand houden van een divers aanbod van een hoog artistiek niveau voor een breed publiek is en blijft essentieel.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook de volgende amendementen aangenomen:  

Amendement Kantje boord voor het geschreven woord (GroenLinks ea)

Amendement Cultuurbudget niet definitief (Partij voor de Dieren ea)

Het gewijzigd voorstel van het college inzake Vaststelling Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 is aangenomen.

Beleidskader aanpak Dakloosheid ‘Den Haag geeft thuis’In het Beleidskader aanpak dakloosheid 2023-2030 wordt expliciet richting gegeven aan de manier waarop Den Haag de komende jaren aan de slag gaat om dakloosheid te bestrijden. Onze stad sluit daarbij aan bij de Europese en landelijke ambitie: geen dakloosheid meer in 2030. Een stevige ambitie die vraagt om een verschuiving van opvang, naar preventie en zelfstandig wonen. Met de genoemde acties zet Den Haag extra in op preventie, om te zorgen dat mensen niet dakloos raken. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat er passende opvangplekken beschikbaar zijn voor wanneer dit in de tussenliggende periode (kortdurend) nodig is. Als kompas bij alle activiteiten, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Huisvesting is een mensenrechtEigen regiePrioriteit bij jongerenSociale inclusieInzet ervaringskennisSamenwerkingTijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn de volgende moties en amendementen aangenomen:

Amendement Breng dak- en thuisloosheid goed in kaart (ChristenUnie/SGP ea)

Amendement Monitor doelstellingen (ChristenUnie/SGP ea)

Amendement Voorkom uithuiszettingen bij (minderjarige) inwonende kinderen die mantelzorg verlenen aan hun ouder(s) (Hart voor Den Haag ea)

Motie Vang mensen op bij extreem weer (ChristenUnie/SGP ea)

Motie Meer plek voor dakloze mensen met gezondheidsproblemen (Partij voor de Dieren)

Motie Altijd ervaringskennis in de uitvoeringspraktijk (Haagse Stadspartij)

Motie Neem de ambitie einde aan dak- en thuisloosheid op in de woonvisie (ChristenUnie/SGP ea)

Het voorstel van het college inzake Vaststelling Beleidskader aanpak Dakloosheid ‘Den Haag geeft thuis’ is aangenomen.

Evenementenbeleid Den Haag 2024 – 2026  Het huidige in 2015 vastgestelde evenementenbeleid is gedateerd en vraagt om een actualisatie. Vervolgens is er behoefte aan een duidelijk subsidiekader en wil de gemeente vastleggen hoe we omgaan met meerjarige afspraken. Bij de totstandkoming van nieuw evenementenbeleid kan Den Haag de ogen niet sluiten voor de (financiële) situatie waarin veel evenementen verkeren. De sector staat onder druk door een tekort aan personeel en materialen, hoge inflatie, de energiecrisis, een onzekere sponsormarkt en fondsen die een andere koers varen. Evenementenorganisatoren kijken daarom steeds meer naar de gemeente voor een financiële bijdrage. Rekening houdend met al deze uitdagingen en omstandigheden is met dit voorstel de afweging gemaakt om tot een nieuw evenementenbeleid te komen dat is gericht op evenementen met economische meerwaarde voor de stad.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook de volgende moties en amendementen aangenomen:  

Amendement Vanzelfsprekend toegankelijk (ChristenUnie/SGP ea)

Motie Het Haags Evenementenfonds (Hart voor Den Haag ea)

Motie Tussenevaluatie voor gratis evenementen (SP ea)

Motie Uitvraag bewoners voor beeldbepalende evenementen (SP ea)

Motie Evenementen Potje voor popstad (Partij voor de Dieren)

Het voorstel van het college inzake Vaststelling Evenementenbeleid Den Haag 2024 – 2026 is aangenomen.

Wijziging grens bebouwde kom Wet natuurbeschermingDe gemeente Den Haag heeft de doelstelling haar bosgebieden voor de toekomst te borgen en op peil te houden. Dat doet de gemeente op twee manieren. Allereerst vanuit het regime van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV). Daarnaast heeft de raad in 2018 de bosgebieden die vallen onder het regime van de Wet natuurbescherming vastgesteld. Hierdoor hebben deze gebieden een extra beschermingsstatus. Met de vastgestelde uitbreidingsontwikkeling van Madurodam zal ook nieuw bos worden gerealiseerd. Dat deel brengen we met dit voorstel ook onder het regime van de genoemde regelgeving.

Het voorstel van het college inzake Wijziging grens bebouwde kom Wet natuurbescherming is aangenomen.

Wijziging van de verordening straathandel Den Haag 2017  Door middel van aanpassing van de Verordening straathandel Den Haag 2017 worden enkele wijzigingen doorgevoerd om de uitvoering van de vergunningverlening ten behoeve van standplaatsen en de handhaving op het innemen van een standplaats gemakkelijker te maken. In de eerste plaats wordt een extra categorie toegevoegd voor een standplaats voor een haringkar, die voortaan rond het aan land komen van nieuwe haring met een melding voor een winkel geplaatst mag worden. Verder is het begrip incidentele standplaats nader gedefinieerd. De term seizoensplaats wordt vervangen door oliebollen- en kerstbomenstandplaats, omdat het bij seizoensplaatsen van oudsher om deze twee seizoensproducten gaat. Daarnaast is gewijzigd dat vergunningen voor ambulante standplaatsen per verkoopdag kunnen worden verleend met een maximum van drie niet aaneengesloten dagen.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij is het volgende amendemen aangenomen:  

Amendement Oliebollenverkoop vanaf 1 oktober (Hart voor Den Haag ea)

Het voorstel van het college inzake verordening tot vijfde wijziging van de verordening straathandel Den Haag 2017 is aangenomen.

Kadernota openbare ruimte – Kwaliteit door samenhang – Openbare ruimte beleid tot 2030De openbare ruimte is de openbare niet-bebouwde gemeentegrond. Het gaat onder meer om de wegen, fietspaden, trottoirs, grachten, parken, grasveldjes en groenvoorzieningen en parkeerplaatsen. Voor elk van de onderdelen heeft de gemeente in diverse nota’s het beleid vastgelegd. De kadernota Openbare ruimte brengt bestaand beleid samen en geeft thema’s en hoofdlijnen aan voor de middellange termijn. De nota is een toetsings- en sturingskader voor ontwerpen voor de openbare ruimte en fungeert tevens als beleidskader voor het beheer van de openbare ruimte. In de Kadernota Openbare Ruimte staan de kwaliteitseisen voor de buitenruimte van de stad. Het gaat niet alleen meer over de kwaliteit van materialen en uitstraling. Er zijn steeds meer wensen voor dezelfde openbare ruimte. De uitdaging voor iedereen die werkt aan de fysieke ontwikkeling van de stad is om te bepalen welke koppelingen te maken zijn, hoe prioriteiten moeten worden bepaald en wie moet worden betrokken. Deze nota biedt daarvoor handvatten.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook de volgende moties en een amendement aangenomen:  

Amendement Duidelijkheid over toegankelijkheid (D66 ea)

Motie Opknapbeurt Nieuw Waldeck verdient prioriteit! (CDA ea)

Motie Kansen voor Markt naar Zee route (PvdA ea)

Motie Deelscooteroverlast in de My Clean City app (Hart voor Den Haag)

Motie Stop overlast deelscooters (Hart voor Den Haag)

Het gewijzigd voorstel van het college inzake Kadernota openbare ruimte – Kwaliteit door samenhang – Openbare ruimte beleid tot 2030 is aangenomen.

Diverse voorstellen mbt de omgevingswet en omgevingsvisieIn de omgevingsvisie Den Haag 2050 gaat de gemeente vastleggen wat voor stad we in 2050 willen zijn. Om tot deze visie te komen, wordt een aantal ondersteunende documenten opgesteld. Een daarvan is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat de achtergrond van de ruimtelijke plannen voor Den Haag.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet (verwachte datum 1 januari 2024) maakt het nodig om een aantal bestuurlijke afspraken opnieuw vast te leggen, waaronder de verdeling van bevoegdheden. Dit voorstel regelt de delegatie van besluitvorming bij het wijzigen van specifieke onderdelen van het omgevingsplan. Met het vaststellen van dit delegatiebesluit is direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet duidelijk in welke gevallen het college bevoegd is om het omgevingsplan te wijzigen.

Op voorstel van een duale werkgroep is er een lijst opgesteld met gevallen voor bindend advies en waarvoor verplichte participatie geldt voor projecten die in strijd zijn met het omgevingsplan.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook het volgende moties en amendementen aangenomen:

Amendement 2 keer zo hoog houden we niet droog (VVD ea)

Amendement Participatie bij afwijken van omgevingsplan (Partij voor de Dieren ea)

Motie Duidelijheid over participatie (GroenLinks)

Amendement Primaat bij de raad (CDA ea)

Het voorstel van het college en het presidium tot vaststelling Lijst met gevallen voor bindend advies en waarvoor verplichte participatie geldt voor projecten die in strijd zijn met het omgevingsplan is aangenomen.

Het voorstel van het college inzake Delegatiebesluit omgevingsplan Den Haag 2023 is aangenomen.

Het voorstel van het college inzake vaststellen Nota van Beantwoording Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsvisie is aangenomen.

Ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier en omgevingsvergunning voor projecten ‘Binck Blocks’ en ‘BinckPARK’Het Mercuriuskwartier is de nieuwe naam voor het gebied tussen de Begraafplaats St. Barbara, de Supernovaweg en de Binckhorstlaan, dat in het omgevingsplan Binckhorst is bestempeld als primaat werken. In samenwerking met diverse partners is een ontwikkelstrategie voor het Mercuriuskwartier opgesteld. Doel van de ontwikkelstrategie is het behouden en versterken van de werkfunctie in het gebied door onder andere het mogelijk maken van een toevoeging van minimaal 65.000 m2 bedrijfsruimte.

Eind 2020 heeft VORM Ontwikkeling B.V. een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van Binck Blocks, een woontoren met 294 woningen, detailhandel en ruimte voor maatschappelijke dienstverlening, en BinckPARKS, een (semi-openbare) parkeergarage met in de plint 9 woningen en voldoende stallingsplaatsen voor fietsen en scootmobielen voor de bewoners op de locatie tussen de Binckhorstlaan 249 en de Capellalaan. Het bouwplan is in strijd met het omgevingsplan Binckhorst. Daarom is voor deze aanvraag een specifieke verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig is. In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over deze verklaring.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook het volgende moties en amendementen aangenomen:

Amendement Neem zorgen ondernemers weg (SP ea)

Motie Fietsenhok voor het Junoblok (D66)

Motie Geef ondernemers opheldering (ChristenUnie/SGP ea)

Het voorstel van het college inzake Ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier (voormalige Begraafplaats- en Spoorboogzone) is aangenomen.

Het voorstel van het college over Verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag omgevingsvergunning voor projecten ‘Binck Blocks’ en ‘BinckPARK’ Trekvlietzone 1A en Trekvlietzone 1B tussen de Binckhorstlaan 249 en de Capellalaan is aangenomen.

Concept randvoorwaarden Scheveningseveer 17-23De locatie Scheveningseveer 17-23 ligt in het centrum. Het betreft de bebouwing langs het Scheveningseveer en een groot binnenterrein, omsloten door de Amaliastraat, de Oranjestraat, het Noordeinde en het Scheveningseveer. Voor de herontwikkeling van de locatie Scheveningseveer 17-23 zijn randvoorwaarden opgesteld. Het college is van plan zich in te spannen de vereiste publiekrechtelijke medewerking te verlenen, mits aan de randvoorwaarden, het gemeentelijk vigerend beleid en aan de overige relevante wet- en regelgeving wordt voldaan. De concept randvoorwaarden worden ter instemming aan de raad voorgelegd.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij is ook een motie aangenomen:  

Motie Scheveningseveer als voorbeeld voor meer (VVD ea)

Het voorstel van het college inzake concept randvoorwaarden Scheveningseveer 17-23 is aangenomen.

BesluitenlijstOp de besluitenlijst staan de voorstellen waarover een besluit kan worden genomen zonder daar over te debatteren. Deze voorstellen worden per hamerslag aangenomen. De gemeenteraad heeft in deze vergadering ingestemd met:

Wensen en bedenkingen deelname Veiligheidsregio Haaglanden in Stichting risicobeheer veiligheidsregio’sLeidraad geheimhouding Den Haag 2023Verordening re-integratie Participatiewet Den Haag 2023Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den HaagOntwerp bestemmingsplan Madestein Vroondaal 3e herziening deel 2Afronding debat commissieRegelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering zijn er moties ingediend over de volgende onderwerpen:

Maatwerk nadeelcompensatieHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Geef ondernemers een thuis buiten het stadhuis (PvdA ea)

Motie Betere communicatie (VVD ea)

Motie Eerlijke Compensatie (VVD ea)

Motie Evaluatie Ondernemersklimaat (VVD ea)

Rol Omgevingsdienst Haaglanden bij de energiebesparingsplichtHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Verduurzamingsstrategie Haagse bedrijventerreinen (GroenLinks ea)

Motie Extra personeel voor handhaving energielabel C-verplichting (D66 ea)

Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisatiesHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Meer grip op verduurzaming corporatiewoningen (SP ea)

Motie Stimuleer bewonerscommissies (GroenLinks ea)

Nationaal Park Hollandse DuinenHierbij is de volgende motie aangenomen:

Motie Bufferzone Meijendel (D66 ea)

Jaarplan Zorg- en Veiligheidshuis HaaglandenHierbij is de volgende motie aangenomen:

Motie Geef scholen een plek in het Veiligheidshuis (D66 ea)

ErfpachtHierbij is de volgende motie aangenomen:

Motie Hogere erfpachtopbrengsten geen onderdeel van begroting 2024-2027 (VVD ea)

Proces actieplan LaakHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Vaste ophaaldag grofvuil in Laak (ChristenUnie/SGP)

Motie Zicht op overbewoning Laak (VVD)

Geplande bomenkap van 354 bomen in Natuurnetwerk Nederland gebied Nieuw-VredenoordHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Ga fatsoenlijk om met Natuurnetwerk Nederland (Partij voor de Dieren ea)

Aanpak winkelgebied Loosduinse HoofdpleinHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Winkelpanden zijn voor winkels (VVD ea)

Dreven-Gaarden-ZichtenHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Risicodeling Dreven, Gaarden & Zichten (VVD)

Rapport Jeugdombudsman ‘Gehoord aan de jeugdbeschermingstafel’Hierbij is de volgende motie aangenomen:

Motie Trainingen omgangskunde en taal professionals aan de tafel (GroenLinks)

Doorlichting systematiek van urgentiesHierbij is de volgende motie aangenomen:

Motie Menselijke maat betekent persoonlijk contact (Haagse Stadspartij)

Staat van de Haagse EconomieHierbij is de volgende motie aangenomen:

Motie Maak Brede Welvaart breed (Partij voor de Dieren)

De vergadering terugkijken?Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad.

De agenda met daarop de raadsvoorstellen en bijbehorende stukken vindt hier u op het raadsinformatiesysteem.

Het Malieveld is in gebruik voor de Tong Tong Fair.

Informatie over bereikbaarheid van Den Haag leest u op bereikbarestad.denhaag.nl.

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen op de pagina Veelgestelde vragen over demonstratie 9 september.

Lees meer informatie in de brief Beperkingen demonstratie 9 september 2023 Gemeente Den Haag (RIS316375).

Update [19:27] – Statement burgemeester Van ZanenVandaag vanaf omstreeks 12: 00 uur zijn grote aantallen actievoerders overgegaan tot het blokkeren van de A12/Utrechtsebaan, met als doel hun boodschap aan het kabinet en parlement over te brengen. Daarmee is Den Haag wederom de locatie geworden van een ontwrichtende blokkeeractie die vooraf was verboden.

Het doelbewust aansturen op grote aantallen arrestaties als pressiemiddel, plaatst de Haagse driehoek wederom voor dilemma’s. De Wom biedt in theorie voldoende juridische mogelijkheden om op te treden tegen actievormen die de grenzen van het demonstratierecht te buiten gaan. In de praktijk blijkt echter dat het lastig is effectief tegen dit soort blokkades op te treden, wanneer deze massaal en langdurig plaatsvinden.

Vandaag heeft wederom een enorme politie-inzet plaatsgevonden om de blokkade te ontbinden. Ik heb enorme bewondering voor alle mannen en vrouwen die vandaag deze enorme klus hebben geklaard.

Update [19:05] – Einde blokkadeAlle actievoerders die de A12/Utrechtsebaan blokkeerden zijn verwijderd. De weg wordt schoongemaakt. Daarna zal de weg wederom worden vrijgegeven voor verkeer.

Update [14:24] – Overgaan tot aanhoudingDe burgemeester heeft toestemming gegeven om actievoerders die geen gehoor geven aan de instructies van de politie aan te houden. Demonstreren mag bij de klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Update [13:11] – Waterwerpers worden ingezetActievoerders zijn verzocht om zich van de weg te verwijderen. De politie zet de waterwerper in voor actievoerders die weigeren te vertrekken. Mensen moeten zich voorbereiden op grote hoeveelheden water. Kwetsbaren worden opgeroepen om zich preventief van de A12 te verwijderen.

Update [12:43] – Actievoerders worden gevorderd te vertrekkenBlokkade van de A12/Utrechtsebaan is verboden. De burgemeester heeft toestemming gegeven om de snelweg vrij te maken voor verkeer. Actievoerders worden door de politie gevorderd om weg te gaan en aan te sluiten bij de aangekondigde klimaatdemonstratie.

Update [11:55] – Sluit aan bij de klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en GorbatsjovActievoerders hebben de A12/Utrechtsebaan betreden. Deze blokkade is niet toegestaan. In plaats daarvan kunnen actievoerders zich aansluiten bij de geplande klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Persbericht

Gepubliceerd: 7 september 2023Laatste wijziging: 7 september 2023

 De Haagse binnenstad transformeert de komende jaren nog sterker naar een levendige, groene en verbonden ontmoetingsplek. Een binnenstad waar je niet alleen winkelt, maar ook studeert, recreëert, woont, werkt of onderneemt.

Wethouder Saskia Bruines:

“Dit Binnenstadsplan zet voor iedereen die bij de binnenstad betrokken is een nieuwe stip op de horizon. Ik ben er trots op dat we dit samen met alle partners uit de binnenstad hebben gemaakt. Van bewoners tot ondernemers en eigenaren. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Den Haag één van de aantrekkelijkste binnensteden van Nederland blijft.”De Haagse binnenstad is het visitekaartje en huiskamer van Den Haag. Met 45.000 banen en jaarlijks 30 miljoen bezoekers is de binnenstad het kloppend hart van het centrum. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen die op onze stad afkomen. Zoals de woningbouwopgave, verstedelijking rondom de binnenstad en de veranderende winkelbehoefte. Klimaatverandering zorgt voor hittestress in een versteende binnenstad en voor wateroverlast bij een heftige hoosbui. Deze uitdagingen vragen om keuzes. Bewoners en ondernemers hebben in verschillende sessies aangegeven welke thema’s hen aan het hart gaan. De uitkomsten staan beschreven in het Binnenstadsplan 2033.

John Kroes, voorzitter Stichting Binnenstad:

“Wij hebben een intensief en langdurig proces achter de rug waarin door een brede groep betrokken mensen en partijen heel veel tijd is gestoken. Wij hebben teruggehoord dat participanten vinden dat er écht naar hen is geluisterd; zij voelen zich serieus genomen en zijn tevreden over het resultaat. Er is veel enthousiasme en draagvlak om mee te werken aan de realisering van het nieuwe Binnenstadsplan 2033.”Wat is er nodig?

Voor een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad zijn een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Zo wordt het typische Haagse karakter versterkt waarbij de binnenstad zich verder ontwikkelt tot ontmoetingsplek waar mensen wonen, werken, recreëren en studeren. Ook is er meer aandacht voor vergroening van de binnenstad en verlevendiging van de grachten. Den Haag dankt haar groene imago aan de vele groene plekken die de stad rijk is. In de binnenstad zijn dit bijvoorbeeld de Lange Vijverberg, de Paleistuin en de binnenstad. Door de verschillende groene zones te verbinden, verbetert het leefklimaat in de binnenstad in meerdere opzichten.

Verder wordt het aanbod in de binnenstad diverser met een brede mix aan functies. Deze veelzijdigheid zal te zien zijn in de panden, op de daken, op straat en in de grachten. Er is ruimte voor innovatie en experimenteren met verblijfsplekken op daken en door verschillende functies in één pand te combineren. In 2033 staat de voetganger nadrukkelijk centraal in de binnenstad. De looproutes naar en in de binnenstad zijn aantrekkelijker en beter vindbaar. Ook is er meer aandacht voor verduurzaming en klimaat-adaptieve maatregelen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Lees het Binnenstadsplan hier. 

Persbericht

Gepubliceerd: 5 september 2023Laatste wijziging: 7 september 2023

Deze zomer zijn al bijna 200 bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders van voertuigen die te veel geluid produceren. Het gaat bijvoorbeeld om auto’s die te harde muziek draaien of beschikken over een zogeheten ‘knaluitlaat’. Binnenkort ontvangt de politie Eenheid Den Haag ook drie nieuwe geluidsmeetapparaten van de gemeente. Hiermee kan nog meer worden gehandhaafd op voertuigen die geluidsoverlast veroorzaken. 

Wethouder Robert van Asten: ‘‘We werken hard aan het tegengaan van asociaal gedrag in het verkeer. Het aanpakken van ‘herriebakken’ is hier een goed voorbeeld van. Dergelijke voertuigen zijn namelijk een grote bron van overlast. Ik ben daarom blij dat hier deze zomer stevig op is gehandhaafd.’’  ‘Je auto is gek, maar rij jij normaal?’ Naast handhaving om asociaal verkeersgedrag tegen te gaan zet de gemeente Den Haag ook in op voorlichting. Goed voorbeeld daarvan is de campagne ‘Je auto is gek, maar rij jij normaal’. Deze campagne is afgelopen augustus uitgevoerd en richtte zich voornamelijk op jonge mannen tussen de 18 en 25 jaar. Tijdens de campagne, is in gesprek gegaan met jongeren op straat en zijn verschillende video’s op sociale mediakanalen gedeeld om gewenst en ongewenst gedrag in het verkeer bespreekbaar te maken. 

Uitvoeringsprogramma Om structureel en gestructureerd de verkeersveiligheid te verbeteren heeft de gemeente Den Haag het ‘Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023-2026’ gemaakt. Het programma is opgesteld aan de hand van meerdere thema’s. Voorbeelden van deze thema’s zijn: veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers, veilige snelheden, verkeersveilig gedrag aanleren en ongewenst en asociaal verkeersgedrag afleren. In totaal wordt ruim 25 miljoen euro uitgetrokken voor het programma.