Stad in de raad Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er zes insprekers over het coalitieakkoord.

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op denhaag.nl/stadinderaad.

Statement burgemeesterVoorafgaand aan het debat stond burgemeester Jan van Zanen stil bij de vreselijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Hij gaf aan dat de gedachten van het stadsbestuur uitgaan uit naar de slachtoffers, de nabestaanden en iedereen die in onze internationale stad een bijzondere band voelt met de mensen daar.

Haags akkoord 2023-2026Op maandag 2 oktober hebben D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK hun nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De titel van het coalitieakkoord is Haags akkoord 2023 – 2026. Hierin staan de plannen van de coalitiepartijen voor de komende drie jaren. Ook staat in het coalitieakkoord beschreven voor welke plannen extra geld wordt uitgetrokken en waar de komende jaren juist minder geld voor beschikbaar is.

Tijdens deze raadsvergadering voerde de gemeenteraad een debat over dit akkoord. Daarbij werden de volgende moties aangenomen:

Motie Dupeer ondernemers niet met emissievrije zones (Hart voor Den Haag en anderen)

Motie Eerbetoon Golden Earring (Hart voor Den Haag)

Motie Eindelijk realiseren ADO-voetpad (Hart voor Den Haag)

Motie Haagse straatnamen vernoemen naar typetjes Van Kooten en De Bie (Hart voor Den Haag)

Motie Handhaaf eindelijk op misstanden op bedrijventerrein ZKD (Hart voor Den Haag en anderen)

Motie Met Senioren naar ADO (Hart voor Den Haag)

Motie Paul van Vlietplein (Hart voor Den Haag)

Motie Haags Investeringsfonds (Hart voor Den Haag)

Motie Geen hoorzitting bij benoeming politieke ambtsdragers (VVD en anderen)

Motie Zorgvuldige besluitvorming (VVD)

Motie Niet bezuinigen op steun voor Haagse werklozen (SP en anderen)

Motie Niet verder bezuinigen op ouderenzorg (ChristenUnie/SGP en anderen)

Voorstel benoeming wethoudersNa het debat over het coalitieakkoord stemde de gemeenteraad over de benoeming van de twee nieuw voorgedragen wethouders: Robert Barker, die werd voorgedragen door de Partij voor de Dieren, en Nur Icar, die is voorgedragen door DENK. Vervolgens werden de nieuwe wethouders beëdigd door de burgemeester.

Wethouders Robert Barker en Nur Icar bij hun beëdiging. Foto: Martijn Beekman Het volledige college bestaat nu uit:

Robert van Asten: Stedelijke Ontwikkeling, Bibliotheken en Europa  Saskia Bruines: Financiën, Cultuur en Economische Ontwikkeling  Mariëlle Vavier: Armoede, Inclusie en Zorg en Internationale Zaken Arjen Kapteijns: Energietransitie , Mobiliteit en AfvalRobert Barker: Buitenruimte, Dierenwelzijn en MilieuMartijn Balster: Volkshuisvesting, Welzijn, Wijken en Zuidwest  Hilbert Bredemeijer: Onderwijs, Jeugd, Sport en DienstverleningNur Icar: MKB-economie, Werk en ParticipatieBeëdiging nieuwe raadsledenDoordat twee raadsleden tot wethouder benoemd zijn, moesten er ook twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd worden. Dat zijn Hanneke Schmeets voor de Partij voor de Dieren en Beytullah Çelik voor DENK.

Raadsleden Beytullah Çelik en Hanneke Schmeets voorafgaand aan hun beëdiging. Foto: Martijn Beekman BesluitenlijstOp de besluitenlijst staan de voorstellen waarover een besluit kan worden genomen zonder daar over te debatteren. Deze voorstellen worden per hamerslag aangenomen. De gemeenteraad heeft in deze vergadering ingestemd met de toetreding van raadsleden Lesley Arp en Rutger de Ridder tot het presidium. Het presidium bestaat uit 5 raadsleden en vormt het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Zij bereiden de agenda van de gemeenteraad voor en bepalen wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt.

Afronding debat commissieRegelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering zijn er moties ingediend over het volgende onderwerp:

Hijsen Israëlische vlagHierbij is één motie aangenomen: Motie Den Haag solidair (Partij voor de Dieren en anderen)

Herstemming mbt horecacategorie FastfoodOp donderdag 5 oktober is voorstel mbt Horecacategorie Fastfood besproken in de gemeenteraad. De gemeente wilde het huidige model van horecacategorieën actualiseren met daarin een afzonderlijke horecacategorie voor fastfood. Dit komt voort uit de wens van zowel het college als de raad om meer te kunnen sturen op het soort horecaconcept. Om dit mogelijk te maken werd aan de raad voorgesteld het horecabeleid aan te passen. Omdat in de raadsvergadering van 5 oktober de stemmen staakten bij de stemming over twee moties en het voorstel zelf, werd hier in deze vergadering opnieuw over gestemd. Het voorstel van het college inzake Horecacategorie Fastfood werd verworpen. Ook de twee moties die in herstemming werden gebracht, werden verworpen.

De vergadering terugkijken?Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad.

De agenda vindt u hier op het raadsinformatiesysteem.

Author

Comments are closed.