Persbericht

Gepubliceerd: 5 oktober 2023Laatste wijziging: 5 oktober 2023

Donderdag 5 oktober presenteert het College van B&W de conceptnota Haags Woonwagenbeleid 2023 (RIS316679) aan de gemeenteraad. Kern hiervan is dat de gemeente Den Haag het woonwagenleven en wonen in familieverband wil faciliteren en daarom nieuwe woonwagenstandplaatsen gaat creëren. Mogelijkheden voor verticale uitbreiding worden daarbij – met instemming van woonwagenbewoners – ook onderzocht.

“Met deze conceptnota laten we zien dat we vaart maken met nieuw woonwagenbeleid”, stelt verantwoordelijk wethouder Martijn Balster.

“Nieuwe standplaatsen voor woonwagens zijn hoognodig, want de behoefte daaraan binnen de woonwagengemeenschap is groot. Vier volwassen dochters met kinderen die nog bij hun moeder in de woonwagen wonen omdat er geen eigen plek voor hen is, voormalige woonwagenbewoners die na het opdoeken van de woonwagenlocatie aan de Escamplaan in een reguliere woning belandden en daar nu al jaren heel ongelukkig zijn: het zijn zomaar twee voorbeelden om die nood te illustreren. Fijn om daar nu concreet iets aan te gaan doen.” In de gemeente Den Haag zijn momenteel 233 standplaatsen verdeeld over 11 verschillende woonwagenlocaties en een aantal snipperlocaties met in totaal 8 standplaatsen. Het aantal standplaatsen is sinds 2009 gelijk gebleven. 

Diverse rechtelijke uitspraken en rapporten over de onrechtmatigheid van dit beleid zorgden in 2014 voor een kantelpunt. Ook werd in datzelfde jaar de woonwagencultuur door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed aangewezen als immaterieel erfgoed en op de Unesco-lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. Sindsdien is de bescherming van deze culturele identiteit vastgelegd in verschillende internationale verdragen, die door Nederland zijn ondertekend.

Ingegeven door deze verplichtingen moet de gemeente Den Haag zorgen voor extra standplaatsen. In een stad waar de ruimte om te wonen en te bouwen uiterst schaars is, is dat een uitdaging. Vorige week maakte de gemeente Den Haag al bekend een eerste stap te zetten, met het realiseren van 12-20 nieuwe plekken aan de Henri Faasdreef. 

Na onderzoek in opdracht van de gemeente (RIS307739) is vastgesteld dat er op dit moment behoefte is aan 80 nieuwe standplaatsen voor woonwagens. Om daarin zo goed mogelijk te voorzien, zullen er de komende vijf jaar twee nieuwe, kleinschalige woonwagenlocaties bij komen, later gevolgd door meer. Ook wil de gemeente bestaande locaties uitbreiden, mogelijk deels door wooneenheden op elkaar te plaatsen.

De uitbreiding van het aantal woonwagenplekken is een van de vijf pijlers die bij de verdere uitwerking van de conceptnota Haags Woonwagenbeleid 2023 (RIS316679)

aandacht krijgt. Ook zal worden gekeken naar passend aanbod, het ontwikkelen van een evenwichtig systeem voor toewijzing van beschikbare standplaatsen, verbetering van de samenwerking tussen betrokken organisaties cq. de participatie van huidige en toekomstige bewoners en naar het welzijn van woonwagenbewoners in ruimere zin.

De komende tijd zal de gemeente Den Haag verder in gesprek gaan met woonwagenbewoners, woningcorporaties en de stadsdelen over de conceptbeleidsnota. Doel is de Nota Woonwagenbeleid 2023 met bewoners verder uit te werken en aan te scherpen. Later zal deze nota na vaststelling door de Raad deel gaan uitmaken van de bredere Woonvisie waaraan momenteel wordt gewerkt.

Author

Comments are closed.