Afscheid Alexander Roep en beëdiging Martin van den GoorberghBij de start van de raadsvergadering wordt stilgestaan bij het vertrek uit de raad van VVD-raadslid Alexander Roep. Hij wordt vervangen door Martin van den Goorbergh.

Horecacategorie fastfoodDe gemeente wil het huidige model van horecacategorieën actualiseren met daarin een afzonderlijke horecacategorie voor fastfood. Dit komt voort uit de wens van zowel het college als de raad om meer te kunnen sturen op het soort horecaconcept. Om dit mogelijk te maken wordt aan de raad voorgesteld het horecabeleid aan te passen. Wanneer dit is besloten kan via het bestemmings- en/of omgevingsplan nieuwe vestigingen of uitbreidingen van fastfoodzaken worden tegengegaan.

Verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek Den Haag 2023 De kaders en richtlijnen voor doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken dateren uit 2008 en daarmee niet meer aansluiten bij de huidige inrichting van de gemeentelijke organisatie. Met dit voorstel worden deze regels geactualiseerd. Onderdeel hiervan is dat het college de raad jaarlijks in het eerste kwartaal het onderzoeksprogramma ter kennisname toe zendt en de raad zo snel mogelijk na vaststelling van ieder onderzoeksrapport schriftelijk informeert over de resultaten van het desbetreffende onderzoek uit het onderzoeksprogramma. Daarnaast richten de doelmatigheid- en doeltreffendsheidonderzoeken zich voortaan op zowel beleid als de daaraan gerelateerde bedrijfsvoering.

Meerjarenprogramma Kunstwerken IV (MJPK4): Herziening uitvoeringsprogramma 2022-2025De Haagse kunstwerken (kademuren, bruggen, tunnels en viaducten) vertegenwoordigen, als kapitaalgoederen, een waarde van miljarden euro’s. Professioneel, structureel beheer en onderhoud zorgt voor waardevastheid van de investeringen en is essentieel om de kunstwerken veilig, op orde en in stand te houden. Bij de vaststelling van het Meerjarenprogramma Kunstwerken IV, waarin de vervangingsagenda 2022-2040 is opgenomen, heeft de raad kennisgenomen van de noodzaak tot vervanging van kunstwerken en de noodzaak om ook in de toekomst structureel voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de vervangingsagenda tot 2040. De investeringsomvang voor de nog resterende vervangingsopgave tot 2040 is destijds op circa €600 miljoen ingeschat. Met dit voorstel wordt het programma voor de komende jaren herzien.

Rekenkameronderzoek ‘Werk aan welzijn’De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de gemeente stuurt op het bereiken van haar doelen voor welzijnswerk. De hoofdconclusie op basis van het onderzoek is dat de gemeenteraad onvoldoende grip heeft op welzijnswerk, terwijl het college meer stuurt dan passend is.

Initiatiefvoorstel Heerlijk Haring HappenOp 14 juni 2022 heeft raadslid De Mos van Hart voor Den Haag het initiatiefvoorstel Heerlijk Haring Happen ingediend. Dit initiatiefvoorstel heeft als doel om de Haringtraditie voor Scheveningen te behouden.

Initiatiefvoorstel Haagse ondernemers zijn GOUD waard!Op 8 september 2022 heeft raadslid Sluijs van Hart voor Den Haag het initiatiefvoorstel ‘Haagse ondernemers zijn Goud waard’ ingediend. Dit initiatiefvoorstel heeft als doel om, binnen de gemeentelijke onderscheidingen, te komen tot een blijk van waardering vanuit het stadsbestuur die uitgereikt kan worden bij de gelegenheden van bedrijfsjubilea of het afscheid van een Haagse ondernemer.

Afronding debat commissieRegelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Beleidskader jaarwisseling 2023 – 2024Blokkade A12DuurzaamheidJaarrapportage 2022 WMOUitkomsten onderzoeken belanghebbenden en belangstellenden PierStraf leegstand afEindevaluatie GOGO Den Haag Oudste hertenkampStemming Aan het einde van de vergadering wordt er gestemd over alle voorstellen op de agenda en de ingediende moties en amendementen.

Hoorzitting kandidaat-wethoudersIn het kader van de voorgestelde benoeming van twee kandidaat-wethouders wordt er aansluitend aan de stemming een hoorzitting georganiseerd met de kandidaten. Tijdens de hoorzitting kunnen raadsleden vragen stellen aan de kandidaat-wethouders. Hoe willen zij hun functie gaan vervullen? En wat maakt hen geschikt?

De vergadering volgen? De volledige vergadering is live te volgen op de publieke tribune in de raadszaal of via de livestream op denhaag.nl/uitzendingenraad. De volledige agenda en veraderstukken kunt u hier bekijken.

Author

Comments are closed.