Stad in de raadTijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er vier insprekers over de volgende onderwerpen:

Beleidskader Kunst en CultuurBeleidskader aanpak DakloosheidPrestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisatiesWilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

Beëdiging fractievertegenwoordigerTijdens deze raadsvergadering werd een nieuwe fractievertegenwoordiger geïnstalleerd: Tijmen van Wijngaarden gaat de fractie van de SP versterken.  

Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028Het Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 geeft voor de komende jaren de beleidsdoelstellingen,  de richtlijnen voor de beoordeling door de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028 en het financieel kader weer. Dit Beleidskader is de eerste vierjarige uitwerking van het tienjarenperspectief dat de gemeente Den Haag in de onlangs uitgebrachte Cultuurvisie Den Haag 2033 heeft geschetst. De beleidsdoelen van het Beleidskader 2025-2028 zijn:

een veelzijdig en kwalitatief hoogwaardig cultuuraanbod; een vitale, weerbare en duurzame cultuursector; diversiteit en inclusie; cultuureducatie; een levendig makersklimaat. Hierbij geldt dat de artistieke waarde van kunst en cultuur de basis vormt van het Haagse cultuurbeleid. Het in stand houden van een divers aanbod van een hoog artistiek niveau voor een breed publiek is en blijft essentieel.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook de volgende amendementen aangenomen:  

Amendement Kantje boord voor het geschreven woord (GroenLinks ea)

Amendement Cultuurbudget niet definitief (Partij voor de Dieren ea)

Het gewijzigd voorstel van het college inzake Vaststelling Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 is aangenomen.

Beleidskader aanpak Dakloosheid ‘Den Haag geeft thuis’In het Beleidskader aanpak dakloosheid 2023-2030 wordt expliciet richting gegeven aan de manier waarop Den Haag de komende jaren aan de slag gaat om dakloosheid te bestrijden. Onze stad sluit daarbij aan bij de Europese en landelijke ambitie: geen dakloosheid meer in 2030. Een stevige ambitie die vraagt om een verschuiving van opvang, naar preventie en zelfstandig wonen. Met de genoemde acties zet Den Haag extra in op preventie, om te zorgen dat mensen niet dakloos raken. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat er passende opvangplekken beschikbaar zijn voor wanneer dit in de tussenliggende periode (kortdurend) nodig is. Als kompas bij alle activiteiten, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Huisvesting is een mensenrechtEigen regiePrioriteit bij jongerenSociale inclusieInzet ervaringskennisSamenwerkingTijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn de volgende moties en amendementen aangenomen:

Amendement Breng dak- en thuisloosheid goed in kaart (ChristenUnie/SGP ea)

Amendement Monitor doelstellingen (ChristenUnie/SGP ea)

Amendement Voorkom uithuiszettingen bij (minderjarige) inwonende kinderen die mantelzorg verlenen aan hun ouder(s) (Hart voor Den Haag ea)

Motie Vang mensen op bij extreem weer (ChristenUnie/SGP ea)

Motie Meer plek voor dakloze mensen met gezondheidsproblemen (Partij voor de Dieren)

Motie Altijd ervaringskennis in de uitvoeringspraktijk (Haagse Stadspartij)

Motie Neem de ambitie einde aan dak- en thuisloosheid op in de woonvisie (ChristenUnie/SGP ea)

Het voorstel van het college inzake Vaststelling Beleidskader aanpak Dakloosheid ‘Den Haag geeft thuis’ is aangenomen.

Evenementenbeleid Den Haag 2024 – 2026  Het huidige in 2015 vastgestelde evenementenbeleid is gedateerd en vraagt om een actualisatie. Vervolgens is er behoefte aan een duidelijk subsidiekader en wil de gemeente vastleggen hoe we omgaan met meerjarige afspraken. Bij de totstandkoming van nieuw evenementenbeleid kan Den Haag de ogen niet sluiten voor de (financiële) situatie waarin veel evenementen verkeren. De sector staat onder druk door een tekort aan personeel en materialen, hoge inflatie, de energiecrisis, een onzekere sponsormarkt en fondsen die een andere koers varen. Evenementenorganisatoren kijken daarom steeds meer naar de gemeente voor een financiële bijdrage. Rekening houdend met al deze uitdagingen en omstandigheden is met dit voorstel de afweging gemaakt om tot een nieuw evenementenbeleid te komen dat is gericht op evenementen met economische meerwaarde voor de stad.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook de volgende moties en amendementen aangenomen:  

Amendement Vanzelfsprekend toegankelijk (ChristenUnie/SGP ea)

Motie Het Haags Evenementenfonds (Hart voor Den Haag ea)

Motie Tussenevaluatie voor gratis evenementen (SP ea)

Motie Uitvraag bewoners voor beeldbepalende evenementen (SP ea)

Motie Evenementen Potje voor popstad (Partij voor de Dieren)

Het voorstel van het college inzake Vaststelling Evenementenbeleid Den Haag 2024 – 2026 is aangenomen.

Wijziging grens bebouwde kom Wet natuurbeschermingDe gemeente Den Haag heeft de doelstelling haar bosgebieden voor de toekomst te borgen en op peil te houden. Dat doet de gemeente op twee manieren. Allereerst vanuit het regime van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV). Daarnaast heeft de raad in 2018 de bosgebieden die vallen onder het regime van de Wet natuurbescherming vastgesteld. Hierdoor hebben deze gebieden een extra beschermingsstatus. Met de vastgestelde uitbreidingsontwikkeling van Madurodam zal ook nieuw bos worden gerealiseerd. Dat deel brengen we met dit voorstel ook onder het regime van de genoemde regelgeving.

Het voorstel van het college inzake Wijziging grens bebouwde kom Wet natuurbescherming is aangenomen.

Wijziging van de verordening straathandel Den Haag 2017  Door middel van aanpassing van de Verordening straathandel Den Haag 2017 worden enkele wijzigingen doorgevoerd om de uitvoering van de vergunningverlening ten behoeve van standplaatsen en de handhaving op het innemen van een standplaats gemakkelijker te maken. In de eerste plaats wordt een extra categorie toegevoegd voor een standplaats voor een haringkar, die voortaan rond het aan land komen van nieuwe haring met een melding voor een winkel geplaatst mag worden. Verder is het begrip incidentele standplaats nader gedefinieerd. De term seizoensplaats wordt vervangen door oliebollen- en kerstbomenstandplaats, omdat het bij seizoensplaatsen van oudsher om deze twee seizoensproducten gaat. Daarnaast is gewijzigd dat vergunningen voor ambulante standplaatsen per verkoopdag kunnen worden verleend met een maximum van drie niet aaneengesloten dagen.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij is het volgende amendemen aangenomen:  

Amendement Oliebollenverkoop vanaf 1 oktober (Hart voor Den Haag ea)

Het voorstel van het college inzake verordening tot vijfde wijziging van de verordening straathandel Den Haag 2017 is aangenomen.

Kadernota openbare ruimte – Kwaliteit door samenhang – Openbare ruimte beleid tot 2030De openbare ruimte is de openbare niet-bebouwde gemeentegrond. Het gaat onder meer om de wegen, fietspaden, trottoirs, grachten, parken, grasveldjes en groenvoorzieningen en parkeerplaatsen. Voor elk van de onderdelen heeft de gemeente in diverse nota’s het beleid vastgelegd. De kadernota Openbare ruimte brengt bestaand beleid samen en geeft thema’s en hoofdlijnen aan voor de middellange termijn. De nota is een toetsings- en sturingskader voor ontwerpen voor de openbare ruimte en fungeert tevens als beleidskader voor het beheer van de openbare ruimte. In de Kadernota Openbare Ruimte staan de kwaliteitseisen voor de buitenruimte van de stad. Het gaat niet alleen meer over de kwaliteit van materialen en uitstraling. Er zijn steeds meer wensen voor dezelfde openbare ruimte. De uitdaging voor iedereen die werkt aan de fysieke ontwikkeling van de stad is om te bepalen welke koppelingen te maken zijn, hoe prioriteiten moeten worden bepaald en wie moet worden betrokken. Deze nota biedt daarvoor handvatten.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook de volgende moties en een amendement aangenomen:  

Amendement Duidelijkheid over toegankelijkheid (D66 ea)

Motie Opknapbeurt Nieuw Waldeck verdient prioriteit! (CDA ea)

Motie Kansen voor Markt naar Zee route (PvdA ea)

Motie Deelscooteroverlast in de My Clean City app (Hart voor Den Haag)

Motie Stop overlast deelscooters (Hart voor Den Haag)

Het gewijzigd voorstel van het college inzake Kadernota openbare ruimte – Kwaliteit door samenhang – Openbare ruimte beleid tot 2030 is aangenomen.

Diverse voorstellen mbt de omgevingswet en omgevingsvisieIn de omgevingsvisie Den Haag 2050 gaat de gemeente vastleggen wat voor stad we in 2050 willen zijn. Om tot deze visie te komen, wordt een aantal ondersteunende documenten opgesteld. Een daarvan is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat de achtergrond van de ruimtelijke plannen voor Den Haag.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet (verwachte datum 1 januari 2024) maakt het nodig om een aantal bestuurlijke afspraken opnieuw vast te leggen, waaronder de verdeling van bevoegdheden. Dit voorstel regelt de delegatie van besluitvorming bij het wijzigen van specifieke onderdelen van het omgevingsplan. Met het vaststellen van dit delegatiebesluit is direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet duidelijk in welke gevallen het college bevoegd is om het omgevingsplan te wijzigen.

Op voorstel van een duale werkgroep is er een lijst opgesteld met gevallen voor bindend advies en waarvoor verplichte participatie geldt voor projecten die in strijd zijn met het omgevingsplan.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook het volgende moties en amendementen aangenomen:

Amendement 2 keer zo hoog houden we niet droog (VVD ea)

Amendement Participatie bij afwijken van omgevingsplan (Partij voor de Dieren ea)

Motie Duidelijheid over participatie (GroenLinks)

Amendement Primaat bij de raad (CDA ea)

Het voorstel van het college en het presidium tot vaststelling Lijst met gevallen voor bindend advies en waarvoor verplichte participatie geldt voor projecten die in strijd zijn met het omgevingsplan is aangenomen.

Het voorstel van het college inzake Delegatiebesluit omgevingsplan Den Haag 2023 is aangenomen.

Het voorstel van het college inzake vaststellen Nota van Beantwoording Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsvisie is aangenomen.

Ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier en omgevingsvergunning voor projecten ‘Binck Blocks’ en ‘BinckPARK’Het Mercuriuskwartier is de nieuwe naam voor het gebied tussen de Begraafplaats St. Barbara, de Supernovaweg en de Binckhorstlaan, dat in het omgevingsplan Binckhorst is bestempeld als primaat werken. In samenwerking met diverse partners is een ontwikkelstrategie voor het Mercuriuskwartier opgesteld. Doel van de ontwikkelstrategie is het behouden en versterken van de werkfunctie in het gebied door onder andere het mogelijk maken van een toevoeging van minimaal 65.000 m2 bedrijfsruimte.

Eind 2020 heeft VORM Ontwikkeling B.V. een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van Binck Blocks, een woontoren met 294 woningen, detailhandel en ruimte voor maatschappelijke dienstverlening, en BinckPARKS, een (semi-openbare) parkeergarage met in de plint 9 woningen en voldoende stallingsplaatsen voor fietsen en scootmobielen voor de bewoners op de locatie tussen de Binckhorstlaan 249 en de Capellalaan. Het bouwplan is in strijd met het omgevingsplan Binckhorst. Daarom is voor deze aanvraag een specifieke verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig is. In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over deze verklaring.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij zijn ook het volgende moties en amendementen aangenomen:

Amendement Neem zorgen ondernemers weg (SP ea)

Motie Fietsenhok voor het Junoblok (D66)

Motie Geef ondernemers opheldering (ChristenUnie/SGP ea)

Het voorstel van het college inzake Ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier (voormalige Begraafplaats- en Spoorboogzone) is aangenomen.

Het voorstel van het college over Verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag omgevingsvergunning voor projecten ‘Binck Blocks’ en ‘BinckPARK’ Trekvlietzone 1A en Trekvlietzone 1B tussen de Binckhorstlaan 249 en de Capellalaan is aangenomen.

Concept randvoorwaarden Scheveningseveer 17-23De locatie Scheveningseveer 17-23 ligt in het centrum. Het betreft de bebouwing langs het Scheveningseveer en een groot binnenterrein, omsloten door de Amaliastraat, de Oranjestraat, het Noordeinde en het Scheveningseveer. Voor de herontwikkeling van de locatie Scheveningseveer 17-23 zijn randvoorwaarden opgesteld. Het college is van plan zich in te spannen de vereiste publiekrechtelijke medewerking te verlenen, mits aan de randvoorwaarden, het gemeentelijk vigerend beleid en aan de overige relevante wet- en regelgeving wordt voldaan. De concept randvoorwaarden worden ter instemming aan de raad voorgelegd.

Tijdens deze raadsvergadering is hierover gesproken in de gemeenteraad. Daarbij is ook een motie aangenomen:  

Motie Scheveningseveer als voorbeeld voor meer (VVD ea)

Het voorstel van het college inzake concept randvoorwaarden Scheveningseveer 17-23 is aangenomen.

BesluitenlijstOp de besluitenlijst staan de voorstellen waarover een besluit kan worden genomen zonder daar over te debatteren. Deze voorstellen worden per hamerslag aangenomen. De gemeenteraad heeft in deze vergadering ingestemd met:

Wensen en bedenkingen deelname Veiligheidsregio Haaglanden in Stichting risicobeheer veiligheidsregio’sLeidraad geheimhouding Den Haag 2023Verordening re-integratie Participatiewet Den Haag 2023Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den HaagOntwerp bestemmingsplan Madestein Vroondaal 3e herziening deel 2Afronding debat commissieRegelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering zijn er moties ingediend over de volgende onderwerpen:

Maatwerk nadeelcompensatieHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Geef ondernemers een thuis buiten het stadhuis (PvdA ea)

Motie Betere communicatie (VVD ea)

Motie Eerlijke Compensatie (VVD ea)

Motie Evaluatie Ondernemersklimaat (VVD ea)

Rol Omgevingsdienst Haaglanden bij de energiebesparingsplichtHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Verduurzamingsstrategie Haagse bedrijventerreinen (GroenLinks ea)

Motie Extra personeel voor handhaving energielabel C-verplichting (D66 ea)

Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisatiesHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Meer grip op verduurzaming corporatiewoningen (SP ea)

Motie Stimuleer bewonerscommissies (GroenLinks ea)

Nationaal Park Hollandse DuinenHierbij is de volgende motie aangenomen:

Motie Bufferzone Meijendel (D66 ea)

Jaarplan Zorg- en Veiligheidshuis HaaglandenHierbij is de volgende motie aangenomen:

Motie Geef scholen een plek in het Veiligheidshuis (D66 ea)

ErfpachtHierbij is de volgende motie aangenomen:

Motie Hogere erfpachtopbrengsten geen onderdeel van begroting 2024-2027 (VVD ea)

Proces actieplan LaakHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Vaste ophaaldag grofvuil in Laak (ChristenUnie/SGP)

Motie Zicht op overbewoning Laak (VVD)

Geplande bomenkap van 354 bomen in Natuurnetwerk Nederland gebied Nieuw-VredenoordHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Ga fatsoenlijk om met Natuurnetwerk Nederland (Partij voor de Dieren ea)

Aanpak winkelgebied Loosduinse HoofdpleinHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Winkelpanden zijn voor winkels (VVD ea)

Dreven-Gaarden-ZichtenHierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Motie Risicodeling Dreven, Gaarden & Zichten (VVD)

Rapport Jeugdombudsman ‘Gehoord aan de jeugdbeschermingstafel’Hierbij is de volgende motie aangenomen:

Motie Trainingen omgangskunde en taal professionals aan de tafel (GroenLinks)

Doorlichting systematiek van urgentiesHierbij is de volgende motie aangenomen:

Motie Menselijke maat betekent persoonlijk contact (Haagse Stadspartij)

Staat van de Haagse EconomieHierbij is de volgende motie aangenomen:

Motie Maak Brede Welvaart breed (Partij voor de Dieren)

De vergadering terugkijken?Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad.

De agenda met daarop de raadsvoorstellen en bijbehorende stukken vindt hier u op het raadsinformatiesysteem.

Author

Comments are closed.