Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028Het Beleidskader Kunst en Cultuur 2025-2028 geeft voor de komende jaren de beleidsdoelstellingen,  de richtlijnen voor de beoordeling door de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028 en het financieel kader weer. Dit Beleidskader is de eerste vierjarige uitwerking van het tienjarenperspectief dat de gemeente Den Haag in de onlangs uitgebrachte Cultuurvisie Den Haag 2033 heeft geschetst. De beleidsdoelen van het Beleidskader 2025-2028 zijn:

een veelzijdig en kwalitatief hoogwaardig cultuuraanbod; een vitale, weerbare en duurzame cultuursector; diversiteit en inclusie; cultuureducatie; een levendig makersklimaat. Hierbij geldt dat de artistieke waarde van kunst en cultuur de basis vormt van het Haagse cultuurbeleid. Het in stand houden van een divers aanbod van een hoog artistiek niveau voor een breed publiek is en blijft essentieel.

Beleidskader aanpak Dakloosheid ‘Den Haag geeft thuis’In het Beleidskader aanpak dakloosheid 2023-2030 wordt expliciet richting gegeven aan de manier waarop Den Haag de komende jaren aan de slag gaat om dakloosheid te bestrijden. Onze stad sluit daarbij aan bij de Europese en landelijke ambitie: geen dakloosheid meer in 2030. Een stevige ambitie die vraagt om een verschuiving van opvang, naar preventie en zelfstandig wonen. Met de genoemde acties zet Den Haag extra in op preventie, om te zorgen dat mensen niet dakloos raken. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat er passende opvangplekken beschikbaar zijn voor wanneer dit in de tussenliggende periode (kortdurend) nodig is. Als kompas bij alle activiteiten, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Huisvesting is een mensenrechtEigen regiePrioriteit bij jongerenSociale inclusieInzet ervaringskennisSamenwerkingEvenementenbeleid Den Haag 2024 – 2026  Het huidige in 2015 vastgestelde evenementenbeleid is gedateerd en vraagt om een actualisatie. Vervolgens is er behoefte aan een duidelijk subsidiekader en wil de gemeente vastleggen hoe we omgaan met meerjarige afspraken. Bij de totstandkoming van nieuw evenementenbeleid kan Den Haag de ogen niet sluiten voor de (financiële) situatie waarin veel evenementen verkeren. De sector staat onder druk door een tekort aan personeel en materialen, hoge inflatie, de energiecrisis, een onzekere sponsormarkt en fondsen die een andere koers varen. Evenementenorganisatoren kijken daarom steeds meer naar de gemeente voor een financiële bijdrage. Rekening houdend met al deze uitdagingen en omstandigheden is met dit voorstel de afweging gemaakt om tot een nieuw evenementenbeleid te komen dat is gericht op evenementen met economische meerwaarde voor de stad.

Wijziging grens bebouwde kom Wet natuurbeschermingDe gemeente Den Haag heeft de doelstelling haar bosgebieden voor de toekomst te borgen en op peil te houden. Dat doet de gemeente op twee manieren. Allereerst vanuit het regime van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (APV). Daarnaast heeft de raad in 2018 de bosgebieden die vallen onder het regime van de Wet natuurbescherming vastgesteld. Hierdoor hebben deze gebieden een extra beschermingsstatus. Met de vastgestelde uitbreidingsontwikkeling van Madurodam zal ook nieuw bos worden gerealiseerd. Dat deel brengen we met dit voorstel ook onder het regime van de genoemde regelgeving.

Wijziging van de verordening straathandel Den Haag 2017  Door middel van aanpassing van de Verordening straathandel Den Haag 2017 worden enkele wijzigingen doorgevoerd om de uitvoering van de vergunningverlening ten behoeve van standplaatsen en de handhaving op het innemen van een standplaats gemakkelijker te maken. In de eerste plaats wordt een extra categorie toegevoegd voor een standplaats voor een haringkar, die voortaan rond het aan land komen van nieuwe haring met een melding voor een winkel geplaatst mag worden. Verder is het begrip incidentele standplaats nader gedefinieerd. De term seizoensplaats wordt vervangen door oliebollen- en kerstbomenstandplaats, omdat het bij seizoensplaatsen van oudsher om deze twee seizoensproducten gaat. Daarnaast is gewijzigd dat vergunningen voor ambulante standplaatsen per verkoopdag kunnen worden verleend met een maximum van drie niet aaneengesloten dagen.

Kadernota openbare ruimte – Kwaliteit door samenhang – Openbare ruimte beleid tot 2030De openbare ruimte is de openbare niet-bebouwde gemeentegrond. Het gaat onder meer om de wegen, fietspaden, trottoirs, grachten, parken, grasveldjes en groenvoorzieningen en parkeerplaatsen. Voor elk van de onderdelen heeft de gemeente in diverse nota’s het beleid vastgelegd. De kadernota Openbare ruimte brengt bestaand beleid samen en geeft thema’s en hoofdlijnen aan voor de middellange termijn. De nota is een toetsings- en sturingskader voor ontwerpen voor de openbare ruimte en fungeert tevens als beleidskader voor het beheer van de openbare ruimte. In de Kadernota Openbare Ruimte staan de kwaliteitseisen voor de buitenruimte van de stad. Het gaat niet alleen meer over de kwaliteit van materialen en uitstraling. Er zijn steeds meer wensen voor dezelfde openbare ruimte. De uitdaging voor iedereen die werkt aan de fysieke ontwikkeling van de stad is om te bepalen welke koppelingen te maken zijn, hoe prioriteiten moeten worden bepaald en wie moet worden betrokken. Deze nota biedt daarvoor handvatten.

Diverse voorstellen mbt de omgevingswet en omgevingsvisieIn de omgevingsvisie Den Haag 2050 gaat de gemeente vastleggen wat voor stad we in 2050 willen zijn. Om tot deze visie te komen, wordt een aantal ondersteunende documenten opgesteld. Een daarvan is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat de achtergrond van de ruimtelijke plannen voor Den Haag.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet (verwachte datum 1 januari 2024) maakt het nodig om een aantal bestuurlijke afspraken opnieuw vast te leggen, waaronder de verdeling van bevoegdheden. Dit voorstel regelt de delegatie van besluitvorming bij het wijzigen van specifieke onderdelen van het omgevingsplan. Met het vaststellen van dit delegatiebesluit is direct na inwerkingtreding van de Omgevingswet duidelijk in welke gevallen het college bevoegd is om het omgevingsplan te wijzigen.

Op voorstel van een duale werkgroep is er een lijst opgesteld met gevallen voor bindend advies en waarvoor verplichte participatie geldt voor projecten die in strijd zijn met het omgevingsplan.

Ontwikkelstrategie Mercuriuskwartier en omgevingsvergunning voor projecten ‘Binck Blocks’ en ‘BinckPARK’Het Mercuriuskwartier is de nieuwe naam voor het gebied tussen de Begraafplaats St. Barbara, de Supernovaweg en de Binckhorstlaan, dat in het omgevingsplan Binckhorst is bestempeld als primaat werken. In samenwerking met diverse partners is een ontwikkelstrategie voor het Mercuriuskwartier opgesteld. Doel van de ontwikkelstrategie is het behouden en versterken van de werkfunctie in het gebied door onder andere het mogelijk maken van een toevoeging van minimaal 65.000 m2 bedrijfsruimte.

Eind 2020 heeft VORM Ontwikkeling B.V. een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van Binck Blocks, een woontoren met 294 woningen, detailhandel en ruimte voor maatschappelijke dienstverlening, en BinckPARKS, een (semi-openbare) parkeergarage met in de plint 9 woningen en voldoende stallingsplaatsen voor fietsen en scootmobielen voor de bewoners op de locatie tussen de Binckhorstlaan 249 en de Capellalaan. Het bouwplan is in strijd met het omgevingsplan Binckhorst. Daarom is voor deze aanvraag een specifieke verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig is. In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over deze verklaring.

Concept randvoorwaarden Scheveningseveer 17-23De locatie Scheveningseveer 17-23 ligt in het centrum. Het betreft de bebouwing langs het Scheveningseveer en een groot binnenterrein, omsloten door de Amaliastraat, de Oranjestraat, het Noordeinde en het Scheveningseveer. Voor de herontwikkeling van de locatie Scheveningseveer 17-23 zijn randvoorwaarden opgesteld. Het college is van plan zich in te spannen de vereiste publiekrechtelijke medewerking te verlenen, mits aan de randvoorwaarden, het gemeentelijk vigerend beleid en aan de overige relevante wet- en regelgeving wordt voldaan. De concept randvoorwaarden worden ter instemming aan de raad voorgelegd.

Bestemmingsplan Madestein Vroondaal 3e herziening deel 2In 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Madestein-Vroondaal vastgesteld. In dit bestemmingsplan is het Stedenbouwkundig plan Vroondaal: Aangenaam Haags vertaald in een juridisch-planologische regeling. Bij de uitwerking van bouwplannen blijkt de planologische regeling op onderdelen aangepast te moeten worden, om de bouwplannen mogelijk te kunnen maken. Het bestemmingsplan Madestein – Vroondaal, 3e herziening – Deel 2 voorziet in de volgende wijzigingen en aanpassingen ten opzichte van het bestemmingsplan Madestein-Vroondaal:

het wijzigen van de bestemmingen Groen en Water en Woongebied 1 en Wonen in deelgebied Zuid 2 en aan weerszijden van de Exporteursbaan in Woongebied – 2 (WG-2); het planologisch mogelijk maken dat de boezemkade langs de Nieuwervaart wordt verlegd; het inpassen van de centrale as van Vroondaal Zuid II; het laten vervallen van de geurcontour van de manege aan de Madepolderweg.Afronding debat commissieRegelmatig komen er in commissievergaderingen onderwerpen voorbij waar de raad geen besluit over hoeft te nemen, maar een of meerdere raadsleden wel moties over willen indienen. Zij kunnen deze onderwerpen voor de raadsvergadering agenderen ter afronding van het debat in de commissie. In deze raadsvergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Maatwerk nadeelcompensatie Rol Omgevingsdienst Haaglanden bij de energiebesparingsplichtPrestatieafspraken 2023 met woningcorporaties en huurdersorganisaties Nationaal Park Hollandse DuinenJaarplan 2023 Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden ErfpachtStemming Aan het einde van de vergadering wordt er gestemd over alle voorstellen op de agenda en de ingediende moties en amendementen.

De vergadering volgen? De volledige vergadering is live te volgen op de publieke tribune in de raadszaal of via de livestream op denhaag.nl/uitzendingenraad. De volledige agenda en veraderstukken kunt u hier bekijken.

Author

Comments are closed.