Persbericht

Gepubliceerd: 18 juli 2023Laatste wijziging: 18 juli 2023

Om de strijd tegen afvaloverlast te winnen heeft de gemeente Den Haag het ‘Aanvalsplan Afval’ gemaakt. Het plan is gebaseerd op 3 pijlers: preventie, basis op orde en handhaving. In totaal zijn er 50 actiepunten die de huidige (al forse) inzet verder versterken. Er worden bijvoorbeeld onopvallende surveillanten ingezet en meertalig gecommuniceerd over het aanbieden van afval. Ook worden nieuwe gedragsinterventies gelanceerd zoals het organiseren van wijkcompetities en worden nieuwe opruimmiddelen gebruikt zoals peukenzuigers. Het college gaat jaarlijks rapporteren over de voortgang. 

Het Aanvalsplan richt zich op afval in de Haagse buitenruimte met een focus op bijgeplaatst afval en zwerfafval. De 3 pijlers in het plan hangen met elkaar samen. Er wordt vol ingezet om afvaloverlast te voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen. Tegelijkertijd zorgt de gemeente dat de basis op orde is door bijvoorbeeld voldoende containers te plaatsen en afval continue op te ruimen. Handhaving is in de aanpak het belangrijke sluitstuk. In het plan is ook een grote rol weggelegd voor bewoners en ondernemers, want alleen kan de gemeente het niet. Samen moet de stad worden schoongehouden.

Wijkexpedities  Voor het maken van het Aanvalsplan zijn wijkexpedities georganiseerd in verschillende stadsdelen met inwoners. De uitkomsten van gesprekken met inwoners tijdens deze wijkexpedities zijn verwerkt in de inhoud van het Aanvalsplan. Ook zijn ideeën en opmerkingen van bewoners meegenomen uit onder andere inwonersonderzoeken, meldingen en e-mails. Daarnaast zijn interne en externe partners van de gemeente Den Haag, zoals woningcorporaties en reinigingsdiensten betrokken bij het opstellen van het plan. 

Objectief metenOm objectief te meten of de doelen van het aanvalsplan gehaald worden gaat de gemeente gebruik maken van zogeheten ‘beeldmeetlatten’. Dit is een methode waarbij per vuilsoort een normscore is vastgesteld, deze gelden voor de gehele stad. Hoe schoner het is, hoe hoger de score. In de voortgangsrapportage wordt gerapporteerd of de normscores worden gehaald.

Foto: Valerie Kuypers Onderzoek Naast het Aanvalsplan Afval, met maatregelen voor de korte en middellange termijn, laat het college ook een onderzoek uitvoeren naar de dieperliggende oorzaken van afvaloverlast. Dit sluit aan bij een eerdere aanbeveling van de Rekenkamer. In dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de directe oorzaken van vervuiling, maar juist ook naar de samenhang met andere vraagstukken zoals bijvoorbeeld overbewoning. De onderzoeksopzet wordt dit jaar nog met de Haagse gemeenteraad gedeeld.

Author

Comments are closed.